Ortaklaşa Öğrenme Programı

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek Ortaklaşa Öğrenme Programı’nın hedef kitlesi, sivil kültür-sanat kuruluşlarında faaliyet yürüten kültür profesyonelleri ve yerel yönetimlerde kültürün planlanmasında görev alan karar vericiler ve uygulayıcılardır. Program bu farklı aktörleri, kültür politikaları alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ile bir araya getirerek katılımcılara kültür politikalarının planlanmasında ve uygulanmasında çok yönlü bir bakış kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, kültür politikaları alanının tarihsel gelişim sürecine, güncel planlama stratejilerine, Türkiye’de ve dünyada yerel düzeydeki farklı uygulama örneklerine, uygulamada karşılaşılan fırsatlara ve problemlere odaklanıyor. Bu şekilde, kültürün ele alınmasında tarihsel ve toplumsal bir yaklaşım geliştirilmesi, kentlerin/bölgelerin yaratıcı potansiyellerinin açığa çıkarılması ve uzun vadede uygulanabilir, katılımcı ve kapsayıcı kültür politikalarının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Öğrenme Programı, proje iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marmara Urban Forum için tasarlanan oturumlarla ilgili herkesin katılımına da açılıyor.

Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlere Avrupa ülkelerinden eğitmenler ve örnek projeler davet etmek üzere EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul ağlarıyla işbirliği yapılıyor.

Çevrimiçi ve Yüz Yüze Program

Kültür Politikaları: Kültür politikasının bir kamu müdahalesi olarak tarihsel süreç içinde ortaya çıkışı, gelişimi, kapsamı, farklı politika modelleri ve alandaki güncel tartışmalar, kültür hakkı ve kültürel hakların, ülkelerin iç hukukunda ve uluslararası insan hakları hukukundaki yeri ele alınacak.

Kültürel Planlama: Kültürün stratejik, bütünsel, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde kamu planlaması süreçlerine dahil edilmesi konusunda savunuculuk yapmak üzere tutumda ortaklaşmak hedeflenmektedir. Bunun için kültürel planlama kavramı, kültürün kamusal planlamadaki işlevi, ilgili uluslararası ağlar ve örnekler üzerinde durulacak.

Kültür-Sanatta Kapsayıcı Yaklaşımlar: Bir insan hakkı olarak kültür-sanat ve kültürel hayata erişimin sağlanması/artırılması yönünde ulusal ve uluslararası mekanizmalar incelenecek; kültür-sanatta katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirmenin anlamı, tarifi ve yolları teorik ve pratik olarak tartışmaya açılacak.

Kültürel Çoğulculuğu Kültür-Sanat Yoluyla Geliştirmek: Kültür-sanatın, çoğulculuğun teşvik edilmesinde, toplumun ve bir topluma ait olmanın ne demek olduğuna, yani kimin topluma ait olduğu ve anlamlı katılım ve vatandaşlık faaliyetlerinde bulunabileceğine ilişkin anlayışımızı dönüştüren bir rol oynadığı üzerinde durulacak. Kültür-sanat projelerinin geleneksel ikiliklerin ötesinde yeni aidiyet anlayışlarına olanak verebilecek yeni alanlar ve topluluk biçimlerini nasıl yaratacağı ortaya konulacak.

Kültürel Demokrasi için STK-Belediye İşbirliği: Kültürel yaşamda, kültür politikalarında ve yönetiminde çoğulculuğu, katılımcılığı ve hakkaniyeti sağlamak üzere yerelde belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kültür girişimlerinin, ağların ve bağımsız aktörlerin birlikte nasıl işbirliği yapabilecekleri farklı uygulama örnekleri üzerinden incelenecek.

Duyurular

Yerelde Kültür Politikaları | Ne, Neden, Nasıl?

5 Ekim Perşembe 9:30'da, Marmara Urban Forum'da bir kamu politikası olarak Yerelde Kültür Politikaları'nı konuşuyoruz.

Ortaklaşma için Kültür: Yerel Yaklaşımlar ve Deneyimler

4 Ekim Çarşamba 17:30 – 18:30 saatlerinde Ortaklaşma için Kültür: Yerel Yaklaşımlar ve Deneyimler başlığı altında MARUF'ta buluşuyoruz.

Marmara Urban Forum 4-7 Ekim’de İstanbul’da Düzenleniyor

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı MARUF23’te “Derin Dalış" ve "Yerel Eylem" formatlarında iki oturum gerçekleştiriyor.