İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, Türkiye’de kültür sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor.  İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın yerel düzeyde kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla tasarladığı proje üç yıl sürecek.

Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla desteklenen ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından tasarlanan Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara işbirliğinde gerçekleşiyor. 2023 Ocak’ta başlayan bu projeyle ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşılması hedefleniyor.

Tüm bu hedefler doğrultusunda programın birbirini tamamlayan üç temel ayağı bulunuyor: Öğrenme Programı, Hibe Programı ve Diyalog Programı.

Ortaklaşa
Hibe Programı

Ortaklaşa Hibe Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini, ortak projeler yoluyla geliştirmeyi amaçlıyor. Toplam bütçesi 1,3 milyon € olan hibe programıyla, STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri, belediyeye ait bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve katkısıyla dönüştürüldüğü mekân odaklı projeler, kapsayıcı kültürel planlama ve kültür yönetimini teşvik eden ve mekanizmalar öneren pratikler desteklenecek. Hibe programı kapsamında iki ayrı proje teklif çağrısı yayınlanacak. Proje çağrılarına, sivil toplum örgütlerinin en az bir belediye ortağıyla beraber başvurmaları bekleniyor.

Ortaklaşa
Öğrenme Programı

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, son yıllarda Türkiye’de kültür yönetimi ve politikaları alanında etkin bir tartışma ortamı yaratmak üzere, ulusal ve uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda tasarladığı öğrenme programlarıyla ülke genelinde kültür profesyonellerini güçlendirmeyi hedefliyor; seminerler, konferanslar ve atölye çalışmalarıyla paydaşlarını çeşitlendiriyor.

Ortaklaşa Öğrenme Programı, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak. Bu doğrultuda, hak temelli yaklaşımı ve sosyal adaleti benimseyen bir kültür ekosistemi inşa etmek üzere Ortaklaşa Hibe Programı’ndan faydalanan kurum temsilcilerine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kültür kurumlarının, profesyonellerin, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında çalışan yetkililerin katılımına açık bir çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme programı hayata geçirilecek. KPÇ’nin önceki projelerinin bulguları ve Ortaklaşa Araştırma Programı kapsamında yürütülen saha araştırması sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek Öğrenme Programı içeriklerinin kültür politikaları, kültür yönetimi, yerel kültürel planlama, kültürel çoğulculuk, kültüre katılım, kültür-sanatın sosyal ve ekonomik etkisi, kamusal alanda sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekolojik dönüşüm için kültür-sanat temaları etrafında oluşturulması planlanıyor. Öğrenme Programı, proje iştirakçimiz Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marmara Urban Forum için tasarlanan oturumlarla ilgili herkesin katılımına da açılacak. Bu oturumlarda da yine hak temelli yaklaşımı ve sosyal adalet ilkesini benimsemiş, katılımcı, kapsayıcı yerel kültürel planlamaya ilham verecek uluslararası ve ulusal örneklere yer verilecek.

Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlere ve farklı etkinliklere Avrupa ülkelerinden eğitmenler ve örnek projeler davet etmek üzere EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara ağlarıyla işbirliği yapılacak.

Ortaklaşa
Diyalog Programı

Ortaklaşa Projesi, aynı zamanda, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye teşvik ediyor. Program kapsamında, katılımcı kültür politikaları oluşturma konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütülerek, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültürel ekosisteme ulaşmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var” sorusundan yola çıkan 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı düzenlenecek.  

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor. Ortaklaşa Projesi kapsamında yürütülecek Saha Araştırması ile hedef grupların mevcut durumları ve ihtiyaçları belirlenecek. Saha araştırmasının sonucunda bir kültür politikası raporu yayınlanacak.

Projede yürütülen saha araştırması, yerel diyalog etkinlikleri ve proje süresince yürütülen alt hibelerden gelen bilgi ve deneyimle politika önerileri ve bir yol haritası içeren bir politika metni ortaya konulacak ve  projenin sonunda kamuoyu ile paylaşılacak. İKSV proje süresince programın çıktılarını ve deneyimlerini paylaşarak kamu kurumları nezdinde savunuculuk faaliyetleri yürütecek.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı

İKSV, üç temel amacından birini kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bu amaçla kurulduğu 2010 yılından bu yana yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetlerini sürdürüyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, özellikle son 4-5 yıllık süreçte çalışmalarını farklı şehirlere taşıyarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür sanat çalışanlarının katılım gösterdiği projeler üretiyor. 

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Hakkında

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) ile Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

Katılım öncesi fonlarının nihai amacı, vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunulması ve vatandaşların AB vatandaşlarıyla eşdeğer standartlara kavuşmasını sağlayarak bireylerin hayatlarını iyileştirmektedir.

Detaylı Bilgi >