II. Açık Çağrı Başvuru Rehberi

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç temel amacından birini Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bu amaçla kurulduğu 2010 yılından bu yana yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetlerini sürdürüyor. Departman, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor, yayınlar hazırlıyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor.

İKSV Ocak 2023’te, hedefi Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile yerel yönetimler arasında diyaloğu ve işbirliğini tesis etmek olan 3 yıllık bir Avrupa Birliği (AB) projesine başladı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III kapsamında AB tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın hedef grupları, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren tüm STK’lar, yerel yönetimler ve bu kurumlarda çalışan kültür-sanat profesyonelleri. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre kültüre katılım konusunda kamu otoriteleri, merkezi ve yerel yönetimler yasal yükümlülüklere sahipler. Vatandaşlarla doğrudan temas kurabilen ve bulundukları bölgenin sosyo-kültürel özelliklerine hâkim olan yerel yönetimlerin, kültüre erişimi ve katılımı sağlamak için insan odaklı, kapsayıcı ve eşitlikçi politikalar üretmeleri büyük bir ihtiyaç olarak beliriyor.

İKSV’nin 2021’de UNESCO’nun 2005 sözleşmesi kapsamındaki Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’yla gerçekleştirdiği “Kültür Hattı” projesinde deneyimlediği üzere sivil aktörler, yerelde kültür politikalarının oluşum süreçlerine yeterince katılamıyor. Bir kentte demokratik, çoğulcu ve kapsayıcı bir kültür-sanat yaşamının gelişimi için sivil aktörlerin kültür politikalarına yönelik stratejik planlama süreçlerine katılımı ve STK’lar ile belediyelerin ortak çalışma pratiklerini tesis etmesi büyük önem taşıyor.

Ortaklaşa projesinde yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla kültürel ifadelerin çeşitliliğini, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanılması hedefleniyor ve bu yolda tüm paydaşların seferber edilmesi amaçlanıyor.

 

Ortaklaşa Hibe Programı


Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasındaki işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmayı, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı amaçlıyor. Toplam bütçesi 1,3 Milyon € olan Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk proje teklif çağrısı 2023 Nisan ayında açıldı ve bu kapsamda dört proje desteklendi. Ortaklaşa Hibe Programı’nın 1. çağrısında hibe almaya hak kazanan projelere Ortaklaşa web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hibe programının, STK’lar ve belediyeler arasında işbirliğini teşvik eden uygulamalar yoluyla kapsayıcı bir kültür sektörünün oluşumuna aracılık etmesi hedefleniyor. Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı projede, STK’lar ve belediyelerin bir araya gelmelerini sağlayacak bir “ortak arama” etkinliği düzenlenecek.

Proje kapsamında hibe faydalanıcısı STK’lara ve belediye temsilcilerine yönelik bir Öğrenme Programı da yürütülüyor. Bu programda eğitim içeriklerinin oluşturulmasında ve yurtdışından eğitmenlerin davet edilmesinde EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul ağlarıyla işbirliği yapılıyor.
Ortaklaşa projesinin tasarımında, kültür-sanat sektöründeki farklı aktörler arasındaki işbirliği ve politika yapım süreçlerine sivil aktörlerin katılımı, merkezi ve büyük bir rol oynuyor. STK’lar ve belediyeler tarafından önerilen ortak projelerin, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli hakları gibi konuları kesişimsel bir yaklaşımla ele alması bekleniyor.

Hibe programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin, kurulacak ortaklıkların, geliştirilen iyi örneklerin ve ortaya konulan her türlü kültürel ve sanatsal üretimin STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğinin bir çıktısı olması hedefleniyor. İKSV’nin 50 yılı aşkın deneyimiyle hâlihazırda farklı disiplinlerde hayata geçirdiği festivaller, bienaller, işbirlikleri, eğitimler, içinde yer aldığı ulusal ve uluslararası ağlar, Ortaklaşa projesinin sonuçlarının yaygınlaştırılabileceği mecralar ve platformlar olarak hizmet edecek.

 

Ortaklaşa Hibe Programı’nın Hedefleri ve Beklenen Sonuçlar


Ortaklaşa Hibe Programı’nın 3 ana hedefi bulunmaktadır:

 • Yerelde katılımcı, kapsayıcı kültür politikalarının oluşum sürecini desteklemek,
 • Türkiye’de kültür-sanat alanını, STK’lar ve belediyeler arasındaki diyalog, işbirlikleri ve ortak projeler aracılığıyla geliştirmek,
 • STK’lar ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini kültür politikaları ve yönetimi alanlarında güçlendirmek.

Ortaklaşa Hibe Programı’ndan beklenen sonuçlar:

 • Yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilebilmesi için STK’lar ile belediyeler arasındaki etkileşimi teşvik edecek diyalog ve istişare mekanizmalarının, iletişim ağlarının ve yerel platformların oluşturulması;
 • STK’ları kültürel planlamaya ve karar alma süreçlerine dahil edebilmek için STK’lar ve belediyelerin birlikte görev aldığı diyalog platformlarının kurulması;
  Kültür ve sanat profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesi;
 • Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliklerinden doğacak ortak kültürel ve sanatsal proje ve çalışmalar gerçekleştirilmesi;
 • Kültür-sanata eşit erişimi destekleyecek şekilde, yerelde kültürel ve sanatsal ortamın iyileştirilmesi;
 • Kültürel ve sanatsal etkinlikler, karşılaşmalar ve işbirlikleri için yeni ve/veya iyileştirilmiş alanların sağlanması;
 • Dezavantajlı grupların kültür-sanata erişimlerinin kolaylaştırılması;

 

Ortaklaşa Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek


II. Çağrı Toplam Hibe Miktarı
924.170,00 €*
Proje Başına Hibe Miktarları
Asgari: 50.000 € Azami: 120.000 €
Hibenin Toplam Proje Bütçesindeki Oranı
Asgari: %70 Azami: %95**

* İKSV, yeterli sayıda uygun başvuru alınmaması durumunda her iki teklif çağrısı için ayrılan bütçenin tamamını tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

** Başvuru sahibinin toplam proje bütçesine en az %5 oranında eş-finansman sağlaması beklenmektedir. Ayni katkılar, eş-finansman olarak değerlendirilemez.

Ortaklaşa Hibe Programı Uygunluk Kriterleri


Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:

Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip olması;
 • Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi;
 • Başvuru sahibinin kâr amacı gütmemesi;
 • Başvuru sahibinin sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif) olması;
 • Başvuru sahibinin ana faaliyeti kültür, sanat olan ve bu alanda güncel ve geçmiş proje deneyimine sahip bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması;
 • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması;
 • Projenin başvuru sahibi tarafından, proje ortağı ve/veya iştirakçilerle birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi.

 


NOT 1: Bu proje teklif çağrısı, Türkiye’de yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Ana faaliyet alanı kültür ve sanat olan sivil toplum kuruluşlarının kültürel planlama, kültür yönetimi ve katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesi konularında proje sunması beklenmektedir.


NOT 2: Başvuruyu yapan STK ve proje ortağı olan belediye farklı belde, ilçe ya da şehirlerde yerleşik olabilir.


NOT 3: Projelere birden fazla STK’nın ve belediyenin ortak olarak katılımı uygundur. Kent konseyi, belediyeler birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, üniversiteler, sosyal girişimler ve özel sektör kuruluşları gibi diğer kurumların iştirakçi olarak başvuruya dahil edilmesi tavsiye edilir. İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.


NOT 4: STK’ların projelerinde işbirliği yapabilecekleri belediyelere ulaşmalarına aracılık etmek amacıyla 14.05.2024 tarihinde çevrimiçi bir “ortak arama” etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikle ilgili ayrıntılar ve kayıt için lütfen ortaklasa.iksv.org web adresini takip ediniz.


NOT 5: STK’ların şubelerinin, başvuruların değerlendirilmesini takiben şartlı kabul edilmeleri hâlinde, genel merkezlerinden alınmış bir “teyit mektubu” sunmaları gerekecektir.

 

Mali Destek Alması Uygun Olmayan Kurumlar


Aşağıdaki hâlleri taşıyan başvuru sahipleri ve proje ortakları Ortaklaşa programından mali destek alamazlar:

Aşağıdaki hâlleri taşıyan başvuru sahipleri ve proje ortakları Ortaklaşa programından mali destek alamazlar

1) Başvuru sahibi ve ortakları aşağıdaki durumlarda hibeden hariç tutulur:

i. Birden fazla fon kaynağından aynı projenin giderlerinin karşılanması;
ii. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak İKSV tarafından istenen bilgileri temin etmede yanlış beyanda bulunmak veya bu bilgileri temin etmemek;
iii. Mevcut veya daha önceki programların değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya İKSV’yi etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs etmek.

2) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar; yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar; söz konusu proje veya faaliyetine İKSV tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar;

3) İflas etmişler veya tasfiye hâlinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılarla anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

4) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

5) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararıyla mahkûm olanlar;

6) Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet nedeniyle hakkında kesin hüküm verilenler;

7) AB bütçesi tarafından finanse edilen bir satın alma prosedürü veya başka bir hibe prosedürüyle ilgili sözleşme yükümlülüklerine uymaması nedeniyle sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal ettikleri beyan edilenler;

8) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

 

Uygun Projeler: Hibe Başvurusunda Bulunabilecek Projeler


Projenin süresi
Bir projenin planlanan süresi 6 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Projenin Uygulanacağı Yer
Proje, Türkiye’de yürütülmelidir. Projenin Avrupa ülkelerinden iştirakçileri bulunması hâlinde, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler bu ülkelerde uygulanabilir. Ancak bu faaliyetler projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.

Proje Türleri
Ortaklaşa Hibe Programı’nın amacı, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasında işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmaktır. Proje, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirliği yollarını keşfetmelerine destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda aşağıdaki konulardaki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır:

 • Yerelde kapsayıcı kültür politikalarının oluşumu yolunda stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilecek kültürel planlamayı ve yenilikçi kültür yönetimi modellerini teşvik eden pratikler
 • Farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri
 • Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projeler

 

Uygun Faaliyet Türleri


Hazırlanan proje başvuruları, Ortaklaşa Hibe Programı’nın genel ve özel hedeflerine ulaşılmasına hizmet edecek şekilde, açıkça tanımlanmış amaçları, hedef grupları, planlanmış faaliyetleri ve öngörülen sonuçları olan tutarlı ve bütünleşik bir faaliyetler dizisi olarak sunulmalıdır. Projeniz aşağıda belirtilen türden faaliyetleri ve benzerlerini içerebilir:

 • Kültür yönetimi alanında ağların, çalışma gruplarının ve danışma kurullarının oluşturulması,
 • Savunuculuk faaliyetleri,
 • Kültür mekânları için program ve içerik geliştirme,
 • Haritalama çalışmaları, araştırmalar, anketler ve ihtiyaç analizleri,
 • Kongreler, konferanslar, arama konferansları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları;Etki analizleri;Yeni kültür mekânlarının kurulması ve/veya mevcut olanların iyileştirilmesi, yeni işlevler kazandırılması ve ilgili kurumlara insan kaynağı desteği,
 • Dijital iletişim ve işbirliği platformlarının oluşturulması,
 • Eğitim programları, misafir sanatçı programları,
 • Sanatsal performanslar ve kamusal alanda enstalasyonlar,
 • Kültür-sanat festivallerinin düzenlenmesi,
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı yayınlar,
 • Podcastler,
 • Arşivlerin dijitalleştirilmesi,
 • Sergi organizasyonu,
 • Sanat etkinliklerinin organizasyonu,
 • Konser organizasyonu,
 • Belgesel, kısa film, tanıtım filmi yapımı,
 • Tiyatro oyunlarının prodüksiyonu, performanslar.

Örnek Proje Fikirleri

 • Katılımcılık ve yerellik ilkelerini gözeterek, yerel kültür politikalarının üretimine katkıda bulunan, kısa ve uzun dönemli stratejik planlar ortaya koyan projeler,
 • STK ve belediye işbirliğinde kültür-sanat alanında gerçekleştirilen üretimler, eğitim ve altyapı faaliyetleri,
 • Kültür-sanat STK’larının ve yerel yönetimlerin işbirliğinde kültürel ifadelerin çeşitliliğinin görünür kılınmasını sağlayan ve farklı toplumsal gruplar arasındaki kültürel pratikleri birbirleriyle buluşturan projeler,
 • STK’ların uzmanlığı ve desteğiyle mekânlara kültür-sanata yönelik yeni işlevler kazandırılması,
 • Kültürel planlama için bölgeler / şehirler arası iletişim ağları oluşturma, bağlar kurma ve somut sonuçların yaygınlaştırılması,
 • Yerel ve ulusal düzeyde kültürel planlama ve kültür politikaları alanlarında var olan düzenleme ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi, kapsamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Kent belleğinde yer etmiş tarihsel ve kültürel mekânların yerel yönetim ve kültür-sanat STK’ları ortaklığıyla, sivil toplumun kültürel üretimine alan açacak biçimde dönüştürülmesi,
 • 6 Şubat depreminden etkilenen kültür-sanat aktörleriyle beraber geliştirilecek, deprem bölgesine yönelik kültür-sanat projeleri,
 • STK’ların kültür-sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri demokratik, katılımcı ve hak temelli prensiplerle geliştirecek festivaller, konserler, sergiler,
 • Dezavantajlı grupların kültür sanata katılımını odağa alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için araştırma ve savunuculuk faaliyetleri,
 • Çocuklar ve gençlerin kültür-sanata erişimini ve katılımını kolaylaştıran projeler,
 • Gençlerin aktif katılım gösterdiği yenilikçi uygulamaları içeren kültür-sanat projeleri,
 • Engelli bireylerin kültür-sanat faaliyetlerine erişimini ve katılımını güçlendirecek projeler,
 • Toplumsal barışa ve iyi olma hâline kültür-sanatın birleştirici rolüyle katkıda bulunmak amacıyla, farklı toplumsal kesimlerden ve kültür-sanat disiplinlerinden özneleri bir araya getiren projeler,
 • Kentin kolektif belleğini ortaya çıkaran dijital yayın faaliyetleri geliştiren projeler,
  Kültür üreticisi kadınların profesyonel alanda güçlenmesini sağlayacak kapasite geliştirme faaliyetleri.

Başvuru Süreci


Ortaklaşa Hibe Programı’na Başvuru Kuralları aşağıda belirtildiği gibidir:

Son başvuru tarihi 4 Haziran 2024, Salı saat 17.00’dır. Sonrasında yapılan başvurular her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir.ü

Başvurular, ortaklasa.iksv.org web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Başvuru formları ve bu formlara eşlik eden destekleyici belgelerin (bkz. “Destekleyici Belgeler” başlığı) değerlendirilmeye alınması için eksiksiz olması zorunludur.

Değerlendirilmek üzere iletilen başvuru üzerinde değişiklik yapmak veya ek dosya yüklemek mümkün olmayacaktır. Ancak proje ekibi başvuranla iletişime geçip ek bilgi ve belge isteyebilir.

Başvuru sahibi başvurusunda, proje ortağı (belediyeler) ve/veya iştirakçilerinin görevlerini ve sorumluluklarını, varsa finansal işbirliklerini belirtmelidir.
Başvuru sahibi, proje ortağı ve/veya iştirakçilerin kaşelenmiş ve imzalanmış beyan formları başvuruyla beraber taratılmış olarak iletilmelidir.

Başvuran kurumla ilgili ıslak imzalı iletilmesi gereken belgelerin bu aşamada taranmış kopyalarının iletilmesi yeterlidir.

Bir STK, aynı açık çağrı döneminde başvuru sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir. STK ve belediyeler birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.

Başvuru sahibi, yapacağı hibe başvurusu kapsamında kişisel verilerini paylaşacağı ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve mevzuat uyarınca aydınlatılmış olduğunu, ilgili kişilerden kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin gerekli izinlerin alındığını ve İKSV tarafından bu belgelerin talep edilmesi hâlinde belgelerin derhal İKSV’ye teslim edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başvuruların İçeriği

Önerilen projeyle ilgili sunulması gereken belgeler:

EK1- Başvuru formu

EK2- Proje bütçe taslağı

EK3- Mantıksal çerçeve

EK4- Faaliyet planı

EK5- Başvuru sahibinin beyanı (imzalı ve kaşeli)

EK6- Belediye işbirliğini ispatlayan ortaklık beyanı* (ilgili belediyenin yetkili karar organı tarafından imzalı ve kaşeli)
* Hibenin sözleşmesinin imzalanması esnasında, belediye ortaklarından yetkili kişi ve merci tarafından onaylanmış imzalı meclis kararı talep edilebilir.

EK7- İştirakçinin beyanı (imzalı ve kaşeli)

EK8- Aydınlatma metni

EK9- Başvuran kurumla ilgili sunulması gereken belgeler:

 • Başvuru sahibinin çalışma alanını, uzmanlığını, geçmiş proje deneyimlerini anlatan, kurumdaki kilit uzmanlarının özgeçmişlerini sunan bilgi, belge, kaynaklar ve belliyse projede çalışacak uzmanların özgeçmişleri,
 • Tüzük/Vakıf Senedi/Kuruluş Sözleşmesi vb.,
 • Güncel faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde temin edilmiş olmalıdır.),
 • Dernek ve vakıflar için Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne/Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği ispatlanmış olan beyanname,
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler için yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile dış denetçi raporları (2021, 2022, 2023 dönemi için)**,
 • Vakıflar için SMMM ya da YMM onaylı mali tabloyu içeren son 3 yıla ait iç denetim raporları (2021, 2022,2023 dönemi için).
  ** Vakıflar 2023 beyannamelerini henüz bildirmedi ise 2020, 2021, 2022 beyannamelerini eklemelidir.

İnternet sitesi üzerinden indirdiğiniz formlar dışında kullanılan dokümanlar kabul edilmeyecektir.

Başvurunuzu yüklemeden önce belgelerinizin isimlerini aşağıdaki gibi değiştirerek yükleyiniz.

KurumAdi_ProjeAdi_BasvuruFormu
KurumAdi_ProjeAdi_ButceFormu
KurumAdi_ProjeAdi_MantiksalCerceve
KurumAdi_ProjeAdi_FaaliyetPlani
KurumAdi_ProjeAdi_OrtaginBeyani
KurumAdi_ProjeAdi_IstirakcininBeyani
KurumAdi_ProjeAdi_AydinlatmaMetni

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi:


Başvurular, İKSV ve MBB temsilcileri ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir Değerlendirme Komitesi tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerince sunulan tüm projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki aşamalar takip edilecektir:

1. Aşama: Başvuruların proje ekibi tarafından ön incelemesi ve idari kontrol;

2. Aşama: İdari kontrolü geçen başvuruların Değerlendirme Komitesi üyeleriyle paylaşılması;

3. Aşama: Değerlendirme Komitesi’ni oluşturan 5 kişinin idari kontrolü geçen tüm başvuruları okuyarak, aşağıda belirtilen kriterlere (Proje Başvuru Değerlendirme Tablosu) göre puanlamaları;

4. Aşama: Proje ekibi ve Değerlendirme Komitesi’nin bir araya gelip hibe almaya hak kazanan projeleri belirlemesi;

5. Aşama: Proje ekibinin hibe almaya hak kazanan kurumlarla iletişime geçerek bilgilendirmesi.

 

Değerlendirme Komitesi’nin dikkate alacağı kriterler:

1) Hibe verilecek kuruluşları seçme ve mali destek verme kriterleri:

 • Başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesi, proje yönetimi konusundaki deneyimi,
 • Önerilen projeyi başarıyla tamamlamak için gereken mesleki yeterlilikler ve nitelikler,
 • Maliyet etkinliği, gerçekçi ve uyumlu bütçe dengesi.

2) Verilecek hibenin bütçe uygunluğunu belirleme kriterleri:

 • Başvuru teklifinin çağrının hedeflerine uygunluğu,
 • Özgünlük,
 • Sanatsal/bilimsel/teknik kalite,
 • Projenin uygulanabilirliği,
 • Gençlerin projeye aktif katılımı,
 • Beklenen etki,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Ekolojik duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları gibi kesişen konular,
 • Kültürel çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir hakkaniyet çerçevesine uygun olarak değerlendirilecektir.

Başvurular, Değerlendirme Komitesi tarafından aşağıdaki tablodaki değerlendirme kriterlerine göre puanlanır.

BölümPuan
1. Başvuru Sahibinin Mali ve Operasyonel Kapasitesi, Proje
Yönetimi Konusundaki Deneyimi
20
1.1 Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 
1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere.) 
1.3 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına
sahip mi?
 
2. Başvuru Sahibinin Önerilen Projeyi Başarıyla Tamamlamak için Gereken Mesleki Yeterliliği ve Alandaki Deneyimi
10
2.1 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?
(Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)
 
3. Maliyet Etkinliği/ Gerçekçi ve Uyumlu Bütçe Dengesi
15
3.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasında
bağlantı var mı?
 
3.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 
4. Çağrının hedeflerine uygunluğu
15
4.1 Önerilen projenin hedefleri açıkça belirtilmiş mi? Önerilen Proje Teklif Çağrısı’nın hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliğiyle ne kadar ilgili? 
4.2 Proje faaliyetleri, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne kadar ilgili? Faaliyetler proje hedefleriyle ne kadar ilgili? 
4.3 Hedef gruplar, son yararlanıcılar açıkça tanımlanmış mı? Hedef grupların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretiyor mu? 
5. Özgünlük
3
5.1 Projenin genel tasarımı ne kadar yenilikçi? Fark yaratan bir yaklaşımı var mı? Bu yaklaşım farklı bölgelerde, farklı disiplinlerde yapılacak projelere ilham olacak, çoğaltılabilecek pratikler önerebilir mi? 
6. Projenin Uygulanabilirliği
10
6.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 
6.2 Önerilen faaliyet planı ne kadar detaylı ve gerçekçi? 
6.3 Ortağın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Gerçek bir işbirliği tesis ediliyor mu? 
7. Gençlerin Proje Aktif Katılımı
3
7.1 Önerilen projeye gençlerin ve gençlikle ilgili sivil aktörlerin katılımı ve katkısı var mı? 
8. Beklenen Etki
7
8.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olacak mı?
(Proje faaliyetlerinin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan
yapılar, mekanizmalar, sağlanan eğitim fırsatları vb.)
 
8.2 Proje, hedef kitleye ve son faydalanıcılara yönelik sosyal etki içeriyor mu? 
8.3 Proje başvurusunda, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu? 
9. Sürdürülebilirlik
10
9.1 Proje potansiyel çarpan etkileri içeriyor mu? (Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere) 
9.2 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
Mali açıdan (Destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)
Kurumsal açıdan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)
Yapısal düzeyde (eğer varsa) (Projenin yapısal etkisi ne olacak? Örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?)
 
10. Ekolojik duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlık hakları, engelli hakları, kültürel çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik eden projeler
7
TOPLAM
100
 
Başvuruyla ilgili kararın bildirilmesi

Sonuçlar tüm başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecek ve aynı zamanda ortaklasa.iksv.org proje internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Hibe Sözleşmesi
 • Hibe almaya hak kazananlarla hibe sözleşmesinin imzalanması için iletişime geçilecektir.
 • Hibe sözleşmesi İKSV ve başvuru sahibi STK tarafından imzalandığında, faydalanıcı hibeyi almaya hak kazanmış olur.

 

Görünürlük Kuralları


Hibe programı kapsamında desteklenen projeler, AB desteğini açıkça belirtmeli ve bu desteğin gerekçesi hakkında özel ve genel hedef kitlesinin farkındalığının artırılmasına yönelik bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri içermelidir.
Tüm başvuru sahipleri, projelerinde AB’nin fon sağlayan kurum olarak görünürlüğünü sağlamakla yükümlüdür. (Avrupa Komisyonu’nun ec.europa. eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-externalactions_en adresinde yayımlanan AB Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi.) Bu yayını tamamlayıcı mahiyetteki “Ortaklaşa İletişim ve Görünürlük Rehberi” proje uygulama esnasında hibe faydalanıcılarıyla paylaşılacaktır. Hibe faydalanıcıları bu rehberlerdeki kurallara uymakla yükümlüdür.

 

Başvuru Takvimi


2. Proje teklif çağrısının
açılış tarihi
4 Nisan 2024
2. Proje teklif çağrısı
çevrimiçi bilgilendirme toplantısı
16 Nisan 2024
2. Proje teklif çağrısı
çevrimiçi soru - cevap oturumu
6 Mayıs 2024
2. Proje teklif çağrısı
ortak arama etkinliği
14 Mayıs 2024
Son başvuru
tarihi
4 Haziran 2024, Saat: 17.00
Sonuçların
açıklanma tarihi
2 Eylül 2024
Projelerin öngörülen
başlangıç tarihi
1 Ekim 2024

 

Sorularınız için


Sorularınızı 28 Mayıs saat 18:00’e kadar ortaklasa.hibeler@iksv.org adresine iletebilirsiniz. Soruların cevapları belli aralıklarla ortaklasa.iksv.org sayfasındaki Hibe sekmesindeki Sıkça Sorular Sorular
kısmına eklenecektir.

Sorulara, son başvuru tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar yanıt verilecektir.