Sıkça Sorulan Sorular

Hibe çağrısı hakkında detaylı bilgi almak için hibe başvuru rehberini okumanızı öneririz. Sorularınızın yanıtlarını hibe başvuru rehberinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Projelerin hazırlık sürecinde, bilgilendirme toplantılarında ve e-postayla gelen soruların cevapları bu sayfaya düzenli olarak eklenecektir.

Başvuru Süreci Genel

Başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • Başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip olması;
  • Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi;
  • Kâr amacı gütmemesi;
  • Sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif) olması;
  • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür ve sanatın yer alması;
  • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması;
  • Projenin başvuru sahibi tarafından, proje ortağı ve/veya iştirakçilerle[1] birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi.

[1] İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

Hibe programına her şehirden başvuru yapılabilir. Proje Türkiye’de yürütülmelidir. Projenin Avrupa ülkelerinden iştirakçileri bulunması halinde, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler bu ülkelerde uygulanabilir ancak bu faaliyetler projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.

Ortaklaşa Hibe Programı, üç sene boyunca Türkiye genelinde etkin olmayı hedeflemiş bir programdır. Projeler Türkiye’de yürütülmelidir. Bu kriter dışında, başvuru yapılan il / bölge hibenin seçim kriterlerinden biri değildir. Uygun proje ve faaliyet türlerine örnekler hibe rehberinde verilmiştir.

  • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortaklığı şartı aranır. Türkiye’nin herhangi bir yerinden belediyeyi kendinize ortak olarak seçebilirsiniz.
  • Projenin başvuru sahibi tarafından, ortağıyla birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi gerekmektedir,
  • Projelere başka STK’ların ve birden fazla belediyenin ortak olarak katılması uygundur.

Ortaklaşa Hibe Programı temel olarak Türkiye’de yapılacak faaliyetleri kapsamaktadır. Ancak hibe alan kurumun, Türkiye’de yaptığı faaliyetlerle ilişkilendirdiği ve proje hedefleri çerçevesinde gerekçelendirdiği takdirde yurtdışında kısa dönemli faaliyet (eğitim, çalışma ziyareti vb) yapmasında bir engel yoktur.

Hibe başvuru koşullarından olan Türkiye’den STK – belediye ortaklığını sağladığınız takdirde, projenize yurt dışından bir belediye ortağı da ekleyebilirsiniz.

Ticari faaliyet gösteren kurumlar projede iştirakçi olabilirler.

Projenizde iki ayrı disiplinden faaliyet olmak zorunda değil.Faaliyetlerinizde odaklandığınız sanat disiplininin kurumunuzun deneyim ve çalışma alanlarıyla ilişkili olması beklenir. Hibe çağrısı kültür-sanat alanı altındaki farklı disiplinlere açık.

Hayır, her kurum yalnızca bir projesi için destek alabilecektir. STK olarak hibe programında yalnızca bir proje için başvuru sahibi olabilirsiniz. Bir STK birden fazla belediye ve STK ile ortaklık yapabileceği için bir projede başvuru sahibi bir başka bir projede proje ortağı olabilirsiniz.

Başvuru rehberinde Uygunluk Kriterleri başlığı altında yasal statü, uygun faaliyet türleri ve maliyetler konusunda önem taşıyan noktalar belirtilmiştir.

Bir projenin uygulama süresi 6 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Başvuru rehberinde Uygunluk Kriterleri başlığı altında yasal statü, uygun faaliyet türleri ve maliyetler konusunda önem taşıyan noktalar belirtilmiştir.

Proje başvurularından özgünlük kriteri arandığından, geçmiş yıllardan bu yana yürüttüğünüz bir projenin devamı için başvurmanız tavsiye edilmez. Proje fikir ve faaliyetlerinizin başvuru rehberinde de belirtilen program hedef ve öncelikleri ile net bir şekilde gerekçelendirmeniz beklenir.

Proje rehberinde de belirtildiği gibi, Ortaklaşa Hibe Programı üç yıl boyunca uygulanacak. Program kapsamında iki proje teklif çağrısı yapılacak. İkinci çağrının Nisan 2024’te yapılması planlanıyor. 

Proje başvuruları ve hazırlık sürecinde ‘Başvuru Rehberi’ ve ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlıklı dokümanları detaylı bir şekilde okumanızı öneririz. Planladığınız projenin amacı, hedefi ve faaliyetlerinin Ortaklaşa programının amaç, hedef ve faaliyetleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Sorularınızı ortaklasa.hibeler@iksv.org adresine gönderebilirsiniz.

Hibe başvurusu yapmaya uygun kurum kriterleri arasında kurumların aktif faaliyet yıllarıyla ilgili bir koşul bulunmamaktadır. Başvuru aşamasında son üç yıla ait faaliyet raporları, mali tablolar ve denetçi raporları beyan edilmesi beklenmektedir. Başvuru yapan kurumun beyan edilecek belgeleri son üç yıldan az ise, proje başvuru formunda geçmiş yıllardaki deneyimleri, ortaklıkları, ekibinin özgeçmişi ve STK’nın proje kapasitesine dair verdiği bilgilerin eksiksiz ve anlaşılır olması beklenir. Bunun için uygulama rehberindeki değerlendirme kriterlerine bakmanızı tavsiye ederiz.

Her iki hibe çağrısı da birbirinden farklı süreçler olacak. Dolayısıyla ilk çağrıdan hibe alan kurumların, ikinci çağrı döneminde hibe alamayacaklarına dair bir kural yoktur.

Hayır, ilk hibe çağrısının ardından desteklenen projelerin 2024 yılı içinde bitmesini hedefliyoruz. Hibe alan kurumların proje başlangıç tarihi Ekim 2023 olarak planlanmıştır. Dolayısıyla, proje başlangıç tarihlerinde uzun ertelemeler yapılamaz. Projesi 12 aydan az olan kurumlar için gerekçelendirmesi uygun bulunması durumunda başlangıç tarihlerinde küçük ötelemeler mümkün olacaktır.

Birinci çağrı döneminde hibe almaya hak kazanan kurumların projelerine Ekim 2023’te başlaması öngörülmektedir. Hibe başvurusu yapan kurumların faaliyet ve harcamalarını bu plan çerçevesinde hazırlanması beklenmektedir.

Evet, projelerin başvuru, raporlama ve yazışma dili Türkçedir.

Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tarihlerinde iki teklif çağrısı yapılacak. 2025 yılı sonuna kadar verilecek hibe miktarı 1,3 milyon Avro’dur. Proje başına verilecek hibe miktarı en az 50.000 Avro, en fazla 120.000 Avro’dur. Program kapsamında yaklaşık 15 STK’ya hibe verileceği öngörülmektedir.

BÜTÇE

Kültür ve sanat sektöründe STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliği ve diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için hedef gruplara toplamda 1.300.000 € hibe dağıtılması planlanmaktadır. İlk proje teklif çağrısında 433.000 €, ikinci proje teklif çağrısında ise 867.000 € hibe dağıtılması öngörülmektedir.

Proje başına maksimum hibe miktarı: 120.000

Proje başına minimum hibe miktarı: 50.000

Evet, projede çalışacak koordinatör, asistan vb. insan kaynağı giderlerini proje bütçesinden karşılayabilirsiniz.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan insan kaynağı maliyetinizi proje bütçesinde gösterebilirsiniz. İnsan kaynakları ödemeleri bordro üzerinden yapılmalıdır. Projede insan kaynakları için yapabileceğiniz harcamalar uygun faaliyetlere bağlı olarak eğitmenlik/mentorluk olabilir. Bu harcamaların belirtilen resmi dokümanlarla desteklenme zorunluluğunun olduğu unutulmamalıdır. Yeni kültür mekânlarının kurulması ve/veya mevcut olanların iyileştirilmesi, yeni işlevler kazandırılması ve ilgili kurumlara insan kaynağı desteği için bütçe planlayabilirsiniz.

Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibeler, projenin uygun maliyetler toplamının %70’inden az ve projenin uygun maliyetler toplamının %95’inden çok olamaz.

Proje faaliyetlerine bağlı olarak bütçede birim maliyet, süre/adet vb. gibi ayrıntıları belirtmeniz gerekmektedir. Toplam bütçe ne kadar detaylı olursa projenizi değerlendirecek jüri, faaliyetlerinizi o kadar ayrıntılı anlayabilecektir.

Başvuru bütçesi € olarak düzenlenmelidir.

Ödemeler, hibe sözleşmeleri karşılıklı imzalandıktan sonra banka aracılığıyla, proje için açılmış Euro hesaplarına aktarılarak yapılacaktır.

Proje kapsamında yapılacak tüm harcamalar fiş/fatura, ödeme belgesi vb. evraklarla resmi şekilde belgelenmelidir.

Evet, yapacağınız prodüksiyonun projenin uygun ve doğrudan faaliyeti olması beklenmektedir.

Evet, proje koordinasyonu ve faaliyetleriyle ilgili çalışmalar için kullanacağınız, projeye özel olarak kiralayacağınız ofisinizin kirasını bütçeden karşılayabilirsiniz.

Proje bütçeniz kadar tutarda yapacağınız harcamalar için KDV yükümlülüğünden muaf olduğunuz hallerdir. Muafiyete sahip olmak için kurumunuzun bağlı olduğu ilgili ilçe / il vergi dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Hibe alan kurumlar, hibe tutarı kadar KDV muafiyeti alacaklar. Bu muafiyet için hibe tutarı kadar KDV Muafiyet Belgesi Bilgi Formu tarafınıza iletilecektir. Sözleşme imzalanan kurumlar, bu belgeyle ilgili vergi dairesinden vergi muafiyetine başvurmakla ve almakla yükümlüdür. Proje ile ilgili tüm harcamalarını KDV Muafiyet Belgesi ile yapacaklardır. KDV ödenerek yapılan harcamalardaki vergi miktarı, uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. 

Projenize eş finansman katkısı yaratabilirsiniz. Başvurduğunuz proje, eş finansman katkısı olan bir proje ise, Ortaklaşa Hibe Programı’ndan karşılanacak maliyetin alt sınırı %70 olmalıdır.

Eş finansman katkısı dışında, başka bir hibe veren bir kurumdan alınmış çifte finansman olmaması gerekir.

Derneğinizin tüzüğünde aksi bir ibare yoksa dernek üyeleri projede istihdam edilebilir.

İstihdam edilecek personelin gerekçelendirmesi uygun bir şekilde yapılabilirse ve istihdam mevzuata uygun bir şekilde yapılırsa yabancı çalışan istihdam edilebilir.  

İstihdam edilecek personelin gerekçelendirmesi uygun bir şekilde yapılabilirse ve istihdam mevzuata uygun bir şekilde yapılırsa, uygundur.  

Böyle bir limit yok ancak projenin konusu ve kapsamıyla ilişkili olarak insan kaynakları kaleminin bütçenin diğer başlıklarıyla uyumlu ve dengeli olması beklenir.

Evet, projedeki ana personelin bordroyla çalışması beklenmektedir. Ama proje kapsamında kısa süreli çalışacak uzman, sanatçı ve profesyonellerden alınan hizmet karşılığı fatura ya da gider pusulası karşılığında ödeme yapılabilir. Bu harcamalara hazırladığınız bütçede ‘diğer maliyetler ve hizmetler’ kalemini altında yer verilmelidir. Diğer maliyetler ve hizmetler bütçesinden yapacağınız ödemeler için, fiyat teklifi alınması, hizmetin net bir şekilde tanımlı olması ve satın alımlarla ilgili diğer koşulları karşılaması beklenmektedir.

Hayır, Ortaklaşa Hibe Programı’nda proje başına verilecek minimum hibe 50.000 €, maksimum bütçe 120.000 €’dur.

Çok ortaklı proje başvurularında, hibeyi veren İKSV’nin muhatabı başvuru sahibi STK’dır. İKSV, başvuru sahibi STK ile sözleşme yapar. Ortaklara hibeden bütçe ayrılıyorsa bu aktarımı başvuru sahibi STK yapar. Tüm bu süreçler mevzuata uygun, kayıtlı ve raporlanabilir olmalıdır.

Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projelerde inşaat faaliyetleriyle ilgili bütçede belirli bir oran öngörülmemiştir. Lakin bu tarz projelerde salt inşaat bütçesi sunulması uygun değildir. Projenin konusu ve kapsamıyla ilişkili olarak inşaat/restorasyon/iyileştirme faaliyetlerinin bütçenin diğer başlıklarıyla uyumlu ve dengeli olması beklenir.

Evet, hibe alan kurumlar, aldıkları hibe miktarıyla ilgili harcamalarında KDV’den muaf olacaklardır. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe alan kurumların KDV muafiyet belgesi için başvuru yapmaları gerekecektir.

ORTAKLIK ve İŞBİRLİKLERİ

Bir STK, aynı açık çağrı döneminde başvuru sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir. STK ve belediyeler birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.

Yalnızca tüzel kişilik sahibi olan ve tüzüğünde faaliyet alanları arasında kültür-sanat bulunan STK’lar hibe programına başvuru yapabilir. Belediyeler ve başvuru kriterlerine uygun STK’lerle ortaklık yapıp birlikte başvuru yapabilirsiniz. Üniversite, özel sektör vb. tüzel kişiliğe haiz diğer kurumlar projelere iştirakçi olarak katılabilir. İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

Başvuru sahibi kurumun kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür – sanatın yer alması gerekir. Tüzüğünüz bu koşulu karşılamıyorsa ancak bu koşulları sağlayan bir STK’nın başvurusuna ortak olabilirsiniz.

Evet, başvuru rehberinde Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerine uygun uluslararası bir STK da başvuru sahibi ya da ortak olabilir. 

Başvuru yapan STK’nın Türkiye’de yerleşik ve faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan bir kurum olması gerekmektedir ve yanına bir belediye ortağı ortağı alması şartı aranmaktadır. Bu koşullara uygun olarak başvuru yapan bir STK’nın yurtdışından bir STK’yı da ortak olarak almasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde yapılacak ortak arama etkinliği 12 Haziran 2023’te gerçekleşecek. Etkinliğin duyurusu Ortaklaşa’nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Evet, aynı şehirden hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleriyle ortaklık kurulabilir.

Evet, bir belediye, birden fazla başvuruda ortaklık yapabilir.

Tüzel kişiliğe sahip ancak STK olmayan sanatçı ve tasarımcılar, projeye iştirakçi olarak katılabilirler.

Hibe programından mali destek alamayacak kurumlarla ilgili bilgiye başvuru rehberindeki Mali Destek Alması Uygun Olmayan Kurumlar bölümünden erişebilirsiniz.

Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması şartı vardır. Türkiye’nin her yerinden bir belediyeyle ortaklık gerçekleştirebilirsiniz.

Hayır, başvuru sahibi STK ile ortağı belediye farklı şehirlerden olabilir.

Hayır, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kriterlerine uyulması şartıyla ortak sayısıyla ilgili bir sınır yoktur.

Hayır, ortaklık yapıları hibe rehberindeki Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu şartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü, il kültür turizm müdürlüğü, kaymakamlık, gençlik spor il müdürlüğü vb. kamu kurumları projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.

Projeler sona ermeden önce, proje sahibi STK ve ortağı belediye arasında, proje süresinin tamamlanması itibariyle nasıl devam edileceğine yönelik bir protokol düzenlenmesi, güven anlaşması gerekmektedir. Projeyi sunarken de beklenen etki ve sürdürülebilirlik başlıkları altında bu konudaki öngörülerinizi tasarlayıp, paylaşmanızı bekliyoruz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Derneğinizin proje bazlı eleman istihdam ediyor olmasında bir engel yoktur. Başvuru sahibi kurumların mali ve operasyonel kapasitesi değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

Birden fazla belediye ortağının olması teşvik edilen ancak değerlendirme kriterleri arasında puanlamaya dahil olan bir kriter değildir. Değerlendirme Kriterleri’yle ilgili olarak Hibe Başvuru Rehberi’ndeki puanlama cetveline göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mali kapasiteyle, projeyi hayata geçirecek kurumun daha önce edindiği proje ve bütçe yönetme deneyimi, proje ekibinin mali uygulamalar ve raporlama yapma kapasitesi kastedilmektedir. Bu kriter değerlendirme kriterlerinden yalnızca biridir. Hibeye başvuru yapan kurumun %5 eş finansman katkısı bekleniyor. Bu eş finansmanı başvuran kurumun kendisinin karşılayabileceği gibi ortak olduğu belediye de karşılayabilir. Böyle bir mali ortaklık durumunda tüm kurumların mali kapasitesi değerlendirmede etkili olacaktır.