Sıkça Sorulan Sorular

Hibe çağrısı hakkında detaylı bilgi almak için hibe başvuru rehberini okumanızı öneririz. Sorularınızın yanıtlarını hibe başvuru rehberinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Projelerin hazırlık sürecinde, bilgilendirme toplantılarında ve e-postayla gelen soruların cevapları bu sayfaya düzenli olarak eklenecektir.

Başvuru Süreci Genel

  • Başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip olması;
  • Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi;
  • Başvuru sahibinin kâr amacı gütmemesi;
  • Başvuru sahibinin sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif) olması;
  • Başvuru sahibinin ana faaliyeti kültür, sanat olan ve bu alanda güncel ve geçmiş proje deneyimine sahip bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması;
  • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması;
  • Projenin başvuru sahibi tarafından, proje ortağı ve/veya iştirakçilerle birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi.

NOT 1: Bu proje teklif çağrısı, Türkiye’de yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Ana faaliyet alanı kültür ve sanat olan sivil toplum kuruluşlarının kültürel planlama, kültür yönetimi ve katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesi konularında proje sunması beklenmektedir.

NOT 2: Başvuruyu yapan STK ve proje ortağı olan belediye farklı belde, ilçe ya da şehirlerde yerleşik olabilir.

NOT 3: Projelere birden fazla STK’nın ve belediyenin ortak olarak katılımı uygundur. Kent konseyi, belediyeler birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, üniversiteler, sosyal girişimler ve özel sektör kuruluşları gibi diğer kurumların iştirakçi olarak başvuruya dahil edilmesi tavsiye edilir. İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

NOT 4: STK’ların projelerinde işbirliği yapabilecekleri belediyelere ulaşmalarına aracılık etmek amacıyla 14.05.2024 tarihinde çevrimiçi bir “ortak arama” etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikle ilgili ayrıntılar ve kayıt için lütfen ortaklasa.iksv.org web adresini takip ediniz.

NOT 5: STK’ların şubelerinin, başvuruların değerlendirilmesini takiben şartlı kabul edilmeleri hâlinde, genel merkezlerinden alınmış bir “teyit mektubu” sunmaları gerekecektir.

Meslek örgütleri hibe başvurusu yapamaz.

Projeniz kapsamında dönüştüreceğiniz mekânın belediyeye ait olması şartı bulunmuyor. İlk çağrımızda hibe desteği almaya hak kazanan projelerden mekân dönüşümünü faaliyetleri arasına alanları inceleyebilir, rehberimizde de konuyla ilgili bulunan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Mekân dönüşümleri, proje bütçelerinde en maliyetli bütçe kalemleri arasında yer alması muhtemel faaliyetlerdir. Proje fikriyle bire bir uyumlu ve toplam proje bütçesinde dengeli bir orana sahip olduğu sürece birden fazla mekânın iyileştirilmesinde teknik olarak bir kısıt yoktur.

Mekân dönüşümleri, proje bütçelerinde en maliyetli bütçe kalemleri arasında yer alması muhtemel faaliyetlerdir. Proje fikriyle bire bir uyumlu ve toplam proje bütçesinde dengeli bir orana sahip olduğu sürece birden fazla mekânın iyileştirilmesinde teknik olarak bir kısıt yoktur.

Başvuru sahibinin ana faaliyeti kültür, sanat olan ve bu alanda güncel ve geçmiş proje deneyimine sahip bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması gerekmektedir. Burada bahsedilen kriterlerin tümünü karşılayan kurumlar Hibe Programı’na başvurabilir.

Ortaklaşa projesi, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından yürütülmektedir. Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı kuruluşundan bu yana katılımcı kültür politikaları alanında araştırmalar, yayınlar ve faaliyetler yürütüyor. Bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için https://www.iksv.org/tr/kultur-politikalari-calismalari linkini ve yayınları inceleyebilirsiniz. 

Ana faaliyet alanı kültür sanat olan başvuru sahibi dışında projeye ortak olan diğer STK’ların kültür- sanat alanında deneyimleri olması zorunluluğu yoktur. Ortak olduğunuz STK’ların projede aktif rol alması, hazırlıktan uygulamaya, değerlendirmeden raporlamaya kadar projelerde etkin olması beklenmektedir. Ortakların projeye katkılarının ve projedeki sorumluluklarının başvuru dokümanında net olarak açıklanması beklenir.

Hibe başvurusu yaptığınız projenin Ortaklaşa Hibe Programı hedeflerine uygun, yeni tasarlanmış, özgün bir proje olması beklenmektedir. Devam etmekte olan proje faaliyetleri desteklenmeyecektir.

Projede zorunlu belediye ortağının yanında STK ortakları bulundurulabilir. Başvuru ise ancak bir kurum üzerinden yapılmalıdır.

Telif konusuyla ilgili sorularınızı bir hukukçuyla istişare etmenizi öneririz. Telifin sizde olduğuna dair ilgili belgeleri başvuru esnasında beyan etmeniz gerekmektedir.

Hibe çağrısından sonra düzenlediğimiz çevrimiçi bilgilendirme toplantısına ve soru cevap etkinliklerinin kaydına www.ortaklasa.org adresindeki duyurular kısmında ulaşabilirsiniz.

Başvuru rehberinde de belirtildiği gibi hibe programına kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf ve kooperatifler başvuruda bulunabilir. Kooperatifler söz konusu olduğunda, kâr amacı gütmeyen kurum koşulunun karşılandığını ibraz edebileceğiniz kuruluş ana sözleşmeniz, kurumlar vergisinden muaf olduğunuzu belirten resmi belgeler, ilgili genel kurul kararınız ve daha önceki dönemlere ait beyannameleriniz vb. sunulması talep edilecektir.

Başvuru rehberimizde de belirtildiği gibi hibe programına belediyeler başvuramıyor, proje ortağı olabiliyor. Eşit mesafe ilkemizden ötürü projelerin nasıl olması gerektiğine dair yorum & öneri yapmıyoruz. Bununla ilgili başvuru rehberimizden ilgili kısımları – Proje Türleri ve Uygun Faaliyet Türleri (Bknz. Sayfa 6)- ve Örnek Proje Fikirleri (Bknz. Sayfa 7) incelemenizi öneriyoruz:

Başvuru esnasında böyle bir şartımız yok fakat destekleyici doküman olarak eklemeniz, başvurunuz için faydalı olacaktır.

Katılımcı isimlerini belirtmenize gerek yok, yapılacak faaliyetlerin konu başlığı ve içeriğe dair detaylı bilgi yeterli olacaktır.

Bu kural kurumdan kuruma değişiklik gösterir ve dernek tüzüğünde belirtilmiştir. Dernek tüzüğünüzde yönetim kurulu üyelerinin projelerden ücret alması konusunda kısıtlayıcı bir ibare yoksa yönetim kurulu üyeleriniz projede koordinatör olabilir.

Başvuru aşamasında başvuru yapan kurumun mali ve operasyonel kapasitesi de değerlendirme kriterleri arasında olduğu için başvuran kurumun proje deneyimi olması beklenir. Başvuru sahibi yeni kurulmuş bir tüzel kişilikse ancak üyelerinin, çalışanlarının proje deneyimleri varsa proje başvurusunda detaylı olarak bu kişilerin, ekiplerin deneyimleri belirtilebilir.

Projenizle ulaşmayı hedeflediğiniz, nicel olarak sayısal değerlerle ölçülebilecek ispatlanabilecek ölçülebilir her türlü değer gösterge olarak kabul edilir. (Ör: Konferans katılımcı, faaliyetlerle ulaşmayı hedeflediğiniz kişi sayısı vb.)

Hibe programına her şehirden başvuru yapılabilir. Proje Türkiye’de yürütülmelidir. Projenin Avrupa ülkelerinden iştirakçileri bulunması halinde, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler bu ülkelerde uygulanabilir ancak bu faaliyetler projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.

Ortaklaşa Hibe Programı, üç sene boyunca Türkiye genelinde etkin olmayı hedeflemiş bir programdır. Projeler Türkiye’de yürütülmelidir. Bu kriter dışında, başvuru yapılan il / bölge hibenin seçim kriterlerinden biri değildir. Uygun proje ve faaliyet türlerine örnekler hibe rehberinde verilmiştir.

  • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortaklığı şartı aranır. Türkiye’nin herhangi bir yerinden belediyeyi kendinize ortak olarak seçebilirsiniz.
  • Projenin başvuru sahibi tarafından, ortağıyla birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi gerekmektedir,
  • Projelere başka STK’ların ve birden fazla belediyenin ortak olarak katılması uygundur.

Ortaklaşa Hibe Programı temel olarak Türkiye’de yapılacak faaliyetleri kapsamaktadır. Ancak hibe alan kurumun, Türkiye’de yaptığı faaliyetlerle ilişkilendirdiği ve proje hedefleri çerçevesinde gerekçelendirdiği takdirde yurtdışında kısa dönemli faaliyet (eğitim, çalışma ziyareti vb) yapmasında bir engel yoktur.

Hibe başvuru koşullarından olan Türkiye’den STK – belediye ortaklığını sağladığınız takdirde, projenize yurt dışından bir belediye ortağı da ekleyebilirsiniz.

Ticari faaliyet gösteren kurumlar projede iştirakçi olabilirler.

Projenizde iki ayrı disiplinden faaliyet olmak zorunda değil.Faaliyetlerinizde odaklandığınız sanat disiplininin kurumunuzun deneyim ve çalışma alanlarıyla ilişkili olması beklenir. Hibe çağrısı kültür-sanat alanı altındaki farklı disiplinlere açık.

Hayır, her kurum yalnızca bir projesi için destek alabilecektir. STK olarak hibe programında yalnızca bir proje için başvuru sahibi olabilirsiniz. Bir STK birden fazla belediye ve STK ile ortaklık yapabileceği için bir projede başvuru sahibi bir başka bir projede proje ortağı olabilirsiniz.

Başvuru rehberinde Uygunluk Kriterleri başlığı altında yasal statü, uygun faaliyet türleri ve maliyetler konusunda önem taşıyan noktalar belirtilmiştir.

Bir projenin uygulama süresi 6 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Başvuru rehberinde Uygunluk Kriterleri başlığı altında yasal statü, uygun faaliyet türleri ve maliyetler konusunda önem taşıyan noktalar belirtilmiştir.

Proje başvurularından özgünlük kriteri arandığından, geçmiş yıllardan bu yana yürüttüğünüz bir projenin devamı için başvurmanız tavsiye edilmez. Proje fikir ve faaliyetlerinizin başvuru rehberinde de belirtilen program hedef ve öncelikleri ile net bir şekilde gerekçelendirmeniz beklenir.

Proje başvuruları ve hazırlık sürecinde ‘Başvuru Rehberi’ ve ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlıklı dokümanları detaylı bir şekilde okumanızı öneririz. Planladığınız projenin amacı, hedefi ve faaliyetlerinin Ortaklaşa programının amaç, hedef ve faaliyetleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Sorularınızı ortaklasa.hibeler@iksv.org adresine gönderebilirsiniz.

Hibe başvurusu yapmaya uygun kurum kriterleri arasında kurumların aktif faaliyet yıllarıyla ilgili bir koşul bulunmamaktadır. Başvuru aşamasında son üç yıla ait faaliyet raporları, mali tablolar ve denetçi raporları beyan edilmesi beklenmektedir. Başvuru yapan kurumun beyan edilecek belgeleri son üç yıldan az ise, proje başvuru formunda geçmiş yıllardaki deneyimleri, ortaklıkları, ekibinin özgeçmişi ve STK’nın proje kapasitesine dair verdiği bilgilerin eksiksiz ve anlaşılır olması beklenir. Bunun için uygulama rehberindeki değerlendirme kriterlerine bakmanızı tavsiye ederiz.

Her iki hibe çağrısı da birbirinden farklı süreçler olacak. Dolayısıyla ilk çağrıdan hibe alan kurumların, ikinci çağrı döneminde hibe alamayacaklarına dair bir kural yoktur.

2. Proje Teklif Çağrısı’ndan hibe alan kurumların proje başlangıç tarihleri 1 Ekim 2024 olarak planlanmıştır. Dolayısıyla, proje başlangıç tarihlerinde uzun ertelemeler yapılamaz. Projesi 12 aydan az olan kurumlar için gerekçelendirmeleri uygun bulunması durumunda başlangıç tarihlerinde küçük ötelemeler yapmak mümkün olacaktır.

İkinci çağrı döneminde hibe almaya hak kazanan kurumların projelerine Ekim 2024’te başlaması öngörülmektedir. Hibe başvurusu yapan kurumların faaliyet planlarını bu takvime uygun olarak hazırlamaları beklenmektedir.

Evet, projelerin başvuru, raporlama ve yazışma dili Türkçedir.

Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tarihlerinde iki teklif çağrısı yapılmıştır. 2025 yılı sonuna kadar verilecek hibe miktarı 1,3 milyon Avro’dur. Proje başına verilecek hibe miktarı en az 50.000 Avro, en fazla 120.000 Avro’dur. Program kapsamında yaklaşık 15 STK’ya hibe verileceği öngörülmektedir.

BÜTÇE

Kültür ve sanat sektöründe STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliği ve diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için hedef gruplara toplamda 1.300.000 € hibe dağıtılması planlanmaktadır. İlk proje teklif çağrısında 433.000 €, ikinci proje teklif çağrısında ise 867.000 € hibe dağıtılması öngörülmektedir.

Proje başına maksimum hibe miktarı: 120.000

Proje başına minimum hibe miktarı: 50.000

Evet, projede çalışacak koordinatör, asistan vb. insan kaynağı giderlerini proje bütçesinden karşılayabilirsiniz.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan insan kaynağı maliyetinizi proje bütçesinde gösterebilirsiniz. İnsan kaynakları ödemeleri bordro üzerinden yapılmalıdır. Projede insan kaynakları için yapabileceğiniz harcamalar uygun faaliyetlere bağlı olarak eğitmenlik/mentorluk olabilir. Bu harcamaların belirtilen resmi dokümanlarla desteklenme zorunluluğunun olduğu unutulmamalıdır. Yeni kültür mekânlarının kurulması ve/veya mevcut olanların iyileştirilmesi, yeni işlevler kazandırılması ve ilgili kurumlara insan kaynağı desteği için bütçe planlayabilirsiniz.

Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibeler, projenin uygun maliyetler toplamının %70’inden az ve projenin uygun maliyetler toplamının %95’inden çok olamaz.

Proje faaliyetlerine bağlı olarak bütçede birim maliyet, süre/adet vb. gibi ayrıntıları belirtmeniz gerekmektedir. Toplam bütçe ne kadar detaylı olursa projenizi değerlendirecek jüri, faaliyetlerinizi o kadar ayrıntılı anlayabilecektir.

Başvuru bütçesi € olarak düzenlenmelidir.

Ödemeler, hibe sözleşmeleri karşılıklı imzalandıktan sonra banka aracılığıyla, proje için açılmış Euro hesaplarına aktarılarak yapılacaktır.

Proje kapsamında yapılacak tüm harcamalar fiş/fatura, ödeme belgesi vb. evraklarla resmi şekilde belgelenmelidir.

Evet, yapacağınız prodüksiyonun projenin uygun ve doğrudan faaliyeti olması beklenmektedir.

Evet, proje koordinasyonu ve faaliyetleriyle ilgili çalışmalar için kullanacağınız, projeye özel olarak kiralayacağınız ofisinizin kirasını bütçeden karşılayabilirsiniz.

Proje bütçeniz kadar tutarda yapacağınız harcamalar için KDV yükümlülüğünden muaf olduğunuz hallerdir. Muafiyete sahip olmak için kurumunuzun bağlı olduğu ilgili ilçe / il vergi dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Hibe alan kurumlar, hibe tutarı kadar KDV muafiyeti alacaklar. Bu muafiyet için hibe tutarı kadar KDV Muafiyet Belgesi Bilgi Formu tarafınıza iletilecektir. Sözleşme imzalanan kurumlar, bu belgeyle ilgili vergi dairesinden vergi muafiyetine başvurmakla ve almakla yükümlüdür. Proje ile ilgili tüm harcamalarını KDV Muafiyet Belgesi ile yapacaklardır. KDV ödenerek yapılan harcamalardaki vergi miktarı, uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. 

Projenize eş finansman katkısı yaratabilirsiniz. Başvurduğunuz proje, eş finansman katkısı olan bir proje ise, Ortaklaşa Hibe Programı’ndan karşılanacak maliyetin alt sınırı %70 olmalıdır.

Eş finansman katkısı dışında, başka bir hibe veren bir kurumdan alınmış çifte finansman olmaması gerekir.

Derneğinizin tüzüğünde aksi bir ibare yoksa dernek üyeleri projede istihdam edilebilir.

İstihdam edilecek personelin gerekçelendirmesi uygun bir şekilde yapılabilirse ve istihdam mevzuata uygun bir şekilde yapılırsa yabancı çalışan istihdam edilebilir.  

İstihdam edilecek personelin gerekçelendirmesi uygun bir şekilde yapılabilirse ve istihdam mevzuata uygun bir şekilde yapılırsa, uygundur.  

Böyle bir limit yok ancak projenin konusu ve kapsamıyla ilişkili olarak insan kaynakları kaleminin bütçenin diğer başlıklarıyla uyumlu ve dengeli olması beklenir.

Evet, projedeki ana personelin bordroyla çalışması beklenmektedir. Ama proje kapsamında kısa süreli çalışacak uzman, sanatçı ve profesyonellerden alınan hizmet karşılığı fatura ya da gider pusulası karşılığında ödeme yapılabilir. Bu harcamalara hazırladığınız bütçede ‘diğer maliyetler ve hizmetler’ kalemini altında yer verilmelidir. Diğer maliyetler ve hizmetler bütçesinden yapacağınız ödemeler için, fiyat teklifi alınması, hizmetin net bir şekilde tanımlı olması ve satın alımlarla ilgili diğer koşulları karşılaması beklenmektedir.

Hayır, Ortaklaşa Hibe Programı’nda proje başına verilecek minimum hibe 50.000 €, maksimum bütçe 120.000 €’dur.

Çok ortaklı proje başvurularında, hibeyi veren İKSV’nin muhatabı başvuru sahibi STK’dır. İKSV, başvuru sahibi STK ile sözleşme yapar. Ortaklara hibeden bütçe ayrılıyorsa bu aktarımı başvuru sahibi STK yapar. Tüm bu süreçler mevzuata uygun, kayıtlı ve raporlanabilir olmalıdır.

Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projelerde inşaat faaliyetleriyle ilgili bütçede belirli bir oran öngörülmemiştir. Lakin bu tarz projelerde salt inşaat bütçesi sunulması uygun değildir. Projenin konusu ve kapsamıyla ilişkili olarak inşaat/restorasyon/iyileştirme faaliyetlerinin bütçenin diğer başlıklarıyla uyumlu ve dengeli olması beklenir.

Evet, hibe alan kurumlar, aldıkları hibe miktarıyla ilgili harcamalarında KDV’den muaf olacaklardır. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe alan kurumların KDV muafiyet belgesi için başvuru yapmaları gerekecektir.

Büyük bütçeli bir projenin bir kısmını Ortaklaşa hibe programından talep edebilirsiniz. Bunun için proje bütçesindeki dağılımı ayrıntılı belirtip, faaliyetlerin hangilerinin Ortaklaşa’dan hangilerinin diğer fonlardan talep edildiğini belirtmeniz beklenmektedir. Bu noktada başvuru rehberimizde de belirtilen “Hibenin Toplam Proje Bütçesindeki Oranı” bilgisine dikkat çekmek isteriz: Asgari %70 Azami %95

Başvuru rehberimizde de belirtildiği üzere iştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

Bütçenizi hazırlarken yapacağınız harcamaları piyasa araştırmasına göre KDV’siz halleriyle hesaplamanız, daha verimli bir bütçe planlaması yapabilmeniz için faydalı olacaktır.

Proje planlanırken ön görülemeyen ve süreçte gerekli görülen harcamaları kapsamaktadır.

Bu ve benzer giderler “Diğer maliyetler, hizmetler” bütçe kaleminde gösterilebilir.

Bu sizin planlamanıza göre değişebilir fakat “Diğer maliyetler, hizmetler” bütçe kaleminde gösterilmesi uygun olabilir. Toplu ödemeler tek bütçe kaleminde yazılmış olsa da gerekçelendirme sütununda içeriğinin harcamaları detaylı şekilde belirtilmelidir.

İdari gider, ön göremediğiniz harcamalar için ayrılmış bir bütçe kalemidir. Projeniz için hazırlayacağınız uygun maliyetlerin toplamının maksimum %7’si hesaplanarak proje bütçenizin içerisine dahil edilmelidir.

Bütçe formunda da belirtildiği gibi idari gider toplam giderlerin azami %7’sine karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin maliyetlerdir. Belirttiğiniz gibi ön görülemeyen giderler olarak düşünülmelidir. Mali müşavir ücretine bordroyla çalışan bir personel olması durumunda İK bütçesinde ya da fatura- gider pusulası karşılığı çalışan bir alt yüklenici olması durumunda bütçenin 5. bölümünde yer verilebilir. Bu gideri idari giderden karşılamanız da uygundur.

Devlet memuru bireylerin herhangi başka bir işten gelir elde etmesiyle ilgili kanuni düzenlemeler ihlal edilmediği sürece çalışmanızda bir sıkıntı yok. Bahsettiğiniz durumda bu bireylerin projede koordinatör olması durumunda düzenli olarak maaş alacağı, sigorta, işveren bedeli vb. ödemeleri yapılacağı için 657 sayılı devlet memurları kanunun hükümlülerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

“5. Diğer Maliyetler / hizmetler” bütçe kalemine eklenmelidir.

Proje teklif çağrısı kapsamında hazırlanan bütçe için başvuru aşamasında proforma fatura temin etmenize gerek yoktur.

Belediyenin proje kapsamında yapılan bir faaliyette gideri olacaksa bu giderler hibe bütçesinden karşılanabilir.

Tamirat- tadilat kalemlerine 4. bütçe başlığı altında yer verebilirsiniz. Toplu bir bütçe vermek yerine giderlerinizi detaylandırmanız ve kalem kalem bütçede maliyetlerine yer vermeniz gerekir. Eşit mesafe ilkemizden ötürü örnek dosya paylaşımı yapmamaktayız.

Bütçe kalemleri için bizim tarafımızdan belirtilen bir alt-üst limit yoktur. Uzman vb. hizmet kalemleriniz için piyasa şartlarının araştırılıp gözetilmesi ve tutarlı bir tutar girilmesi beklenir.

Projelerde belediye adına çalışacak kişinin maliyetine proje bütçesinde yer verilebilir. Projenin yönetiminden proje başvuru sahibi STK sorumludur ve proje koordinatörü gibi kilit isimlerin istihdamının başvuru sahibi STK tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Projede yer alan sanatçıların kaşelerini fatura ya da gider pusulası karşılığında ödeme yapmak üzere proje bütçesine dahil edebilirsiniz. Gider pusulasıyla yapılan ödemeler sık sık ve düzenli olarak yapılamaz. Çalıştığınız sanatçılara düzenli olarak ödeme yapmanız halinde mevzuata uygun olarak söz konusu kişilerin vergi mükellefi olması beklenir.

Hibe bütçesi başvuru sahibi olan ve sözleşme makamıyla hibe sözleşmesini imzalayacak olan STK’nın hesabına yatırılacaktır. Hibeye hak kazanan STK’nın projeye özel ayrı bir € ve TL hesabı açması beklenmektedir.

Projenizin eş finansmanı başvuru sahibi tarafından karşılanmak zorunda değildir. Eş finansmanınızı ortağınız belediye, iştirakçiniz olan bir kurum da sağlayabilir. Eş finansmanın ayni değil nakdi olması gerekir.

Projenizde görev alacak kişilerin düzenli bir şekilde (tam zamanlı ya da kısmi zamanlı) çalışacak olması halinde 1.İnsan Kaynakları başlığı altında gösterilmelidir ve derneğiniz -veya proje ortağınıza- bağlı bir çalışan olması beklenmektedir. Hizmet alımı şeklinde olacaksa 5. Diğer maliyetler, hizmetler başlığı altında gösterilmelidir. Her iki koşulda da belirteceğiniz kişilerin çalışma yöntemleri ve maliyetleri proje faaliyetlerinize ve proje hedeflerinize uygun şekilde tasarlanmalıdır.

Başvuru esnasında eş finansmanın nasıl ve kim tarafından karşılanacağının belirtilmesi beklenmiyor.

ORTAKLIK ve İŞBİRLİKLERİ

Bir STK, aynı açık çağrı döneminde başvuru sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir. STK ve belediyeler birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.

Başvuru sahibinin ana faaliyeti kültür, sanat olan ve bu alanda güncel ve geçmiş proje deneyimine sahip bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması gerekmektedir. Bu proje teklif çağrısı, Türkiye’de yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Ana faaliyet alanı kültür ve sanat olan sivil toplum kuruluşlarının kültürel planlama, kültür yönetimi ve katılımcı kültür politikalarının geliştirilmesi konularında proje sunması beklenmektedir.

Yalnızca tüzel kişilik sahibi olan ve tüzüğünde faaliyet alanları arasında kültür-sanat bulunan STK’lar hibe programına başvuru yapabilir. Belediyeler ve başvuru kriterlerine uygun STK’lerle ortaklık yapıp birlikte başvuru yapabilirsiniz. Üniversite, özel sektör vb. tüzel kişiliğe haiz diğer kurumlar projelere iştirakçi olarak katılabilir. İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

Başvuru sahibi kurumun kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür – sanatın yer alması gerekir. Tüzüğünüz bu koşulu karşılamıyorsa ancak bu koşulları sağlayan bir STK’nın başvurusuna ortak olabilirsiniz.

Evet, başvuru rehberinde Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerine uygun uluslararası bir STK da başvuru sahibi ya da ortak olabilir. 

Başvuru yapan STK’nın Türkiye’de yerleşik ve faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan bir kurum olması gerekmektedir ve yanına bir belediye ortağı ortağı alması şartı aranmaktadır. Bu koşullara uygun olarak başvuru yapan bir STK’nın yurtdışından bir STK’yı da ortak olarak almasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Ortak arama etkinliği 14 Mayıs 2024’te gerçekleşecektir. Etkinliğin duyurusu Ortaklaşa’nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Evet, aynı şehirden hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleriyle ortaklık kurulabilir.

Evet, bir belediye, birden fazla başvuruda ortaklık yapabilir.

Tüzel kişiliğe sahip ancak STK olmayan sanatçı ve tasarımcılar, projeye iştirakçi olarak katılabilirler.

Hibe programından mali destek alamayacak kurumlarla ilgili bilgiye başvuru rehberindeki Mali Destek Alması Uygun Olmayan Kurumlar bölümünden erişebilirsiniz.

Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması şartı vardır. Türkiye’nin her yerinden bir belediyeyle ortaklık gerçekleştirebilirsiniz.

Hayır, başvuru sahibi STK ile ortağı belediye farklı şehirlerden olabilir.

Hayır, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kriterlerine uyulması şartıyla ortak sayısıyla ilgili bir sınır yoktur.

Hayır, ortaklık yapıları hibe rehberindeki Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu şartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü, il kültür turizm müdürlüğü, kaymakamlık, gençlik spor il müdürlüğü vb. kamu kurumları projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.

Projeler sona ermeden önce, proje sahibi STK ve ortağı belediye arasında, proje süresinin tamamlanması itibariyle nasıl devam edileceğine yönelik bir protokol düzenlenmesi, güven anlaşması gerekmektedir. Projeyi sunarken de beklenen etki ve sürdürülebilirlik başlıkları altında bu konudaki öngörülerinizi tasarlayıp, paylaşmanızı bekliyoruz.

Projeye bir belediye ile ortak olarak başvurmak zorunludur. Projemiz, belediye ve STK diyaloğunu, iş birliğini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi hedeflemektedir ve başvurularda en az 1 belediye şartı programı farklı kılan en önemli unsurlardandır.

Kaymakamlıkların iştirakçi olarak projeye eş finansman sağlamaları mümkündür.

Kar amacı güden kurumlar projelere iştirakçi olarak katılabilir.

İl kültür müdürlükleri projede iştirakçi olarak yer alabilirler.

Meslek Odaları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iştirakçi olarak katılmaya uygundur.

Proje kapsamında lise öğrencileri için okullarda faaliyetler yürütülmesi planlanıyorsa okulları iştirakçi olarak dahil edebilirsiniz.

Projeniz kapsamında dönüştüreceğiniz mekânın mülkiyeti bir belediyeye, kamuya, üniversiteye ya da bir özel şirkete ait olabilir. Projede yatırım yapılan araçların/alanların proje sonrasında STK tarafından ilgili hedefler doğrultusunda kullanılmaya devam edilmesi projenin ve hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bir etkendir.  

Başvuru sürecinde projeniz kapsamında ortaklık yapacağınız Belediye biriminin imza yetkisi olan yöneticisinden (Müdür – Daire Bşk.) kaşe & imza yeterli olacaktır. Hibe rehberinde de belirtildiği üzere hibenin sözleşmesinin imzalanması esnasında, belediye ortaklarından meclis kararı talep edilebilir.

Projenin yönetiminden başvuru sahibi STK sorumludur. İş takibinin kim tarafından yapılacağı ya da organize edileceği proje ekibinin planlamasıyla ilgilidir.

Projenin tasarlanması başvuru sahibi ve ortak belediyenin inisiyatifindedir. İlgili aracın proje bitiminden sonra kim tarafından kullanılacağı aranızdaki anlaşmaya (protokole) bağlıdır. Ancak, projede yatırım yapılan araçların proje sonrasında STK tarafından ilgili hedefler doğrultusunda kullanılmaya devam edilmesi projenin ve hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bir etkendir.

Hibe başvurusunda iştirakçi olan yapıların tüzel kişiliği olması gerekmektedir.

Evet, başvurumuzda uluslararası merkezli bir derneği iştirakçi olarak dahil etmeniz mümkündür.

Konuyla ilgili başvuru rehberimizden alıntı yapmak gerekirse: “Proje, Türkiye’de yürütülmelidir. Projenin Avrupa ülkelerinden iştirakçileri bulunması hâlinde, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler bu ülkelerde uygulanabilir. Ancak bu faaliyetler projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.”

Projeniz kapsamında dönüştüreceğiniz mekanın mülkiyeti bir belediyeye, kamuya, üniversiteye ya da bir özel şirkete ait . Projede yatırım yapılan araçların/alanların proje sonrasında STK tarafından ilgili hedefler doğrultusunda kullanılmaya devam edilmesi projenin ve hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bir etkendir.

Başvuru sürecinde projeniz kapsamında ortaklık yapacağınız Belediye biriminin imza yetkisi olan yöneticisinden (Müdür – Daire Bşk.) kaşe & imza yeterli olacaktır. Hibe rehberinde de belirtildiği üzere hibenin sözleşmesinin imzalanması esnasında, belediye ortaklarından meclis kararı talep edilebilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Derneğinizin proje bazlı eleman istihdam ediyor olmasında bir engel yoktur. Başvuru sahibi kurumların mali ve operasyonel kapasitesi değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

Birden fazla belediye ortağının olması teşvik edilen ancak değerlendirme kriterleri arasında puanlamaya dahil olan bir kriter değildir. Değerlendirme Kriterleri’yle ilgili olarak Hibe Başvuru Rehberi’ndeki puanlama cetveline göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mali kapasiteyle, projeyi hayata geçirecek kurumun daha önce edindiği proje ve bütçe yönetme deneyimi, proje ekibinin mali uygulamalar ve raporlama yapma kapasitesi kastedilmektedir. Bu kriter değerlendirme kriterlerinden yalnızca biridir. Hibeye başvuru yapan kurumun %5 eş finansman katkısı bekleniyor. Bu eş finansmanı başvuran kurumun kendisinin karşılayabileceği gibi ortak olduğu belediye de karşılayabilir. Böyle bir mali ortaklık durumunda tüm kurumların mali kapasitesi değerlendirmede etkili olacaktır.

Hibe başvurusu yaptığınız projenin Ortaklaşa Hibe Programı hedeflerine uygun, yeni tasarlanmış, özgün bir proje olması beklenmektedir. Devam etmekte olan proje faaliyetleri desteklenmeyecektir.

Büyük bütçeli bir projenin bir kısmını Ortaklaşa hibe programından talep edebilirsiniz. Bunun için proje bütçesindeki dağılımı ayrıntılı belirtip, faaliyetlerin hangilerinin Ortaklaşa’dan hangilerinin diğer fonlardan talep edildiğini belirtmeniz beklenmektedir.

Başvuru esnasında eş finansmanın nasıl ve kim tarafından karşılayacağının belirtilmesi beklenmiyor.

Belediyenin proje kapsamında yapılan bir faaliyette gideri olacaksa bu giderler hibe bütçesinden karşılanabilir.

Hibe başvurusunda iştirakçi olan yapıların tüzel kişiliği olması gerekmektedir.

Projenizle ulaşmayı hedeflediğiniz, nicel olarak sayısal değerlerle ölçülebilecek ispatlanabilecek ölçülebilir her türlü değer gösterge olarak kabul edilir. (Ör: Konferans katılımcı, faaliyetlerle ulaşmayı hedeflediğiniz kişi sayısı vb.)

Mekan dönüşümleri proje bütçelerinde en maliyetli bütçe kalemleri arasında yer alması muhtemel faaliyetlerdir. Proje fikriyle bire bir uyumlu ve toplam proje bütçesinde dengeli bir orana sahip olduğu sürece birden fazla mekânın iyileştirilmesinde teknik olarak bir kısıt yoktur.

İl müdürlükleri projede iştirakçi olarak yer alabilirler.

Başvuru aşamasında başvuru yapan kurumun mali ve operasyonel kapasitesi de değerlendirme kriterleri arasında olduğu için başvuran kurumun proje deneyimi olması beklenir. Başvuru sahibi yeni kurulmuş bir tüzel kişilikse ancak üyelerinin, çalışanlarının proje deneyimleri varsa proje başvurusunda detaylı olarak bu kişilerin, ekiplerin deneyimleri belirtilebilir.

Kaymakamlıkların iştirakçi olarak projeye eş finansman sağlamaları mümkündür.

Kar amacı güden kurumlar  projelere iştirakçi olarak katılabilir.

Ana faaliyet alanı kültür sanat olan başvuru sahibi dışında projeye ortak olan diğer STK’ların kültür sanat alanında deneyimleri olması zorunluluğu yoktur. Ortak olduğunuz STK’ların projede aktif rol alması, hazırlıktan uygulamaya, değerlendirmeden raporlamaya kadar projelerde etkin olması beklenmektedir. Ortakların projeye katkılarının ve projedeki sorumluluklarının başvuru dokümanında net olarak açıklanması beklenir.

Ortaklaşa projesi, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından yürütülmektedir. Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı kuruluşundan bu yana katılımcı kültür politikaları alanında araştırmalar, yayınlar ve faaliyetler yürütüyor. Bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için https://www.iksv.org/tr/kultur-politikalari-calismalari linkini ve yayınları inceleyebilirsiniz.

İl kültür müdürlükleri projede iştirakçi olarak yer alabilirler. Ancak mekân dönüşümleri için izinler konusunda riskleriniz olduğunu düşünüyorsanız başvurudan önce bu risklerin en aza indirilmesi beklenmektedir. Projeniz başladıktan sonra izinlerle ilgili sorun yaşarsanız projenizin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Bu ve benzeri riskleri proje başvurusunda mantıksal çerçevenizde de belirtmeniz beklenir.

Bu kural kurumdan kuruma değişiklik gösterir ve dernek tüzüğünde belirtilmiştir. Dernek tüzüğünüzde yönetim kurulu üyelerinin projelerden ücret alması konusunda kısıtlayıcı bir ibare yoksa yönetim kurulu üyeleriniz projede koordinatör olabilir.

Projelerde belediye adına çalışacak kişinin maaşı eş finansman olarak gösterilebilir.