I. Açık Çağrı Başvuru Rehberi

Ortaklaşa Hibe Programı I. Açık Çağrı başvuruları 12 Temmuz 2023'te tamamlanmış, desteklenen projeler 20 Eylül'de açıklanmıştır.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç temel amacından birini Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bu amaçla kurulduğu 2010 yılından bu yana yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetlerini sürdürüyor. Departman, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor, yayınlar hazırlıyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor. İKSV, Ocak 2023’te genel hedefi Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile yerel yönetimler arasında diyaloğu ve işbirliğini tesis etmek olan 3 yıllık bir Avrupa Birliği (AB) projesine başladı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa projesinin hedef grupları, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren tüm STK’lar, yerel yönetimler ve bu kurumlarda çalışan kültür-sanat profesyonelleri. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre kültüre katılım konusunda kamu otoriteleri, ulusal ve yerel yönetimler yasal yükümlülüklere sahipler. Vatandaşla doğrudan temas kurabilen ve yönettikleri bölgenin sosyo-kültürel özelliklerine hâkim olan yerel yönetimlerin, kültüre erişimi ve katılımı sağlamak için insan odaklı, kapsayıcı ve eşitlikçi politikalar üretmeleri büyük bir ihtiyaç olarak beliriyor. İKSV’nin 2021’de UNESCO desteğiyle gerçekleştirdiği “Kültür Hattı” projesinde deneyimlendiği üzere sivil aktörler, yerel kültür politikası oluşturma süreçlerine yeterince katılamıyor. Bir kentte demokratik, çoğulcu ve kapsayıcı bir kültür-sanat yaşamı için sivil aktörlerin kültür politikasına yönelik stratejik planlama süreçlerine katılmaları ve STK’lar ile belediyelerin bir araya gelerek ortak çalışma pratiklerini tesis etmeleri hayati önem taşıyor. Ortaklaşa projesinde yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla kültürel ifadelerin çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanılması hedefleniyor ve bu yolda tüm paydaşların seferber edilmesi amaçlanıyor.

Ortaklaşa Hibe Programı


Ortaklaşa Hibe Programı’nın amacı kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasında işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmak. Proje, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı amaçlıyor. Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında toplam bütçesi 1,3 Milyon € olan iki proje teklif çağrısı yapılacak ve STK’ların belediye ortaklığıyla geliştireceği projeler desteklenecek. Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı projede, STK’ların ortaklık yapabilecekleri belediyelere ulaşmalarına aracılık etmek için açık çağrıların ilanından sonra birer “ortak arama” etkinliği düzenlenecek. Proje kapsamında hibe faydalanıcısı STK ve belediye temsilcilerine yönelik bir Öğrenme Programı da yürütülecek. Bu programda yer alacak eğitim içeriklerinin oluşturulmasında ve yurtdışından eğitmenlerin davet edilmesinde EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul ağlarıyla işbirliği yapılacak. Hibe programının, STK’lar ve belediyeler arasında işbirlikçi uygulamalar yoluyla kapsayıcı bir kültür sektörü oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ortaklaşa projesinin tasarımında, kültür-sanat sektöründeki farklı aktörler arasındaki işbirliği ve politika yapma süreçlerine sivil aktörlerin katılımı merkezi bir rol oynuyor. STK’lar ve belediyeler tarafından önerilen ortak projelerin ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli hakları gibi konuları kesişimsel bir yaklaşımla ele alması bekleniyor. Hibe programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin, kurulacak ortaklıkların, uygulanan iyi örneklerin ve ortaya konulan her türlü kültürel ve sanatsal üretimin STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğinin bir çıktısı olması hedefleniyor. İKSV’nin 50 yıllık deneyimi ile hâlihazırda farklı disiplinlerde hayata geçirdiği festivaller, bienaller, işbirlikleri, eğitimler, içinde yer aldığı ulusal ve uluslararası ağlar, Ortaklaşa projesinin sonuçlarının yaygınlaştırılabileceği mecralar ve platformlar olarak hizmet edecek.

Ortaklaşa Hibe Programı’nın Hedefleri ve Beklenen Sonuçlar


Ortaklaşa Hibe Programı’nın 3 ana hedefi bulunmaktadır:
 • Türkiye’de kültür-sanat alanını, STK’lar ve belediyeler arasındaki diyalog, işbirlikleri ve ortak projeler aracılığıyla güçlendirmek;
 • Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür profesyonellerini kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında güçlendirmek;
 • Katılımcı yerel kültür politikalarının oluşum sürecini desteklemek.
Ortaklaşa Hibe Programı’ndan beklenen sonuçlar:
 • Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliklerinden doğacak ortak kültürel ve sanatsal proje ve çalışmaların üretilmesi;
 • Kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesi;
 • Kültür-sanata eşit erişimi destekleyecek şekilde, yerelde kültürel ve sanatsal ortamın iyileştirilmesi;
 • Kültürel ve sanatsal etkinlikler, karşılaşmalar ve işbirlikleri için yeni ve/veya iyileştirilmiş alanların sağlanması;
 • Dezavantajlı grupların kültür-sanat erişimlerinin sağlanması;
 • Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğiyle kültür-sanatı kamusal alana taşıyarak kamusal alanın kültür-sanatla dönüşümüne katkı sağlanması;
 • Yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilebilmesi için iletişim ağlarının ve yerel platformların oluşturulması;
 • Yerelde STK’lar ve belediyeler arasındaki etkileşimi teşvik etmek için diyalog ve istişare mekanizmalarının oluşturulması;
 • STK’ları kültürel planlamaya ve karar alma süreçlerine dahil edebilmek için STK’lar ve belediyelerin yer aldığı diyalog platformlarının kurulması.

Ortaklaşa Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek


Toplam Hibe Miktarı
1,3 milyon €*
1.Çağrı Toplam Hibe Miktarı
433.000 €
2.Çağrı Toplam Hibe Miktarı
867.000 €
Proje Başına Hibe Miktarları
Asgari: 50.000 € Azami: 120.000 €
Hibenin Toplam Proje Bütçesindeki Oranı
Asgari: %70 Azami: %95**

* İKSV, yeterli sayıda uygun başvuru alınmaması durumunda her iki teklif çağrısı için ayrılan bütçenin tamamını tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

** Başvuru sahibinin toplam proje bütçesine en az %5 oranında eş-finansman sağlaması beklenmektedir. Ayni katkılar, eş-finansman olarak değerlendirilemez.

Ortaklaşa Hibe Programı Uygunluk Kriterleri


Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:

Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip olması;
 • Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi;
 • Kâr amacı gütmemesi;
 • Sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif) olması;
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması;
 • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması;
 • Projenin başvuru sahibi tarafından, proje ortağı ve/veya iştirakçilerle birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi.

NOT I: Başvuruyu yapan STK ve proje ortağı olan belediye farklı belde, ilçe ya da şehirlerde yerleşik olabilir.


NOT II: Projelere birden fazla STK’nın ve belediyenin ortak olarak katılımı uygundur. Kent konseyi, belediyeler birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, üniversiteler, sosyal girişimler ve özel sektör kuruluşları gibi diğer kurumların iştirakçi* olarak başvuruya dahil edilmesi tavsiye edilir.

* İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenirler ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.


NOT III: STK’ların projelerinde işbirliği yapabilecekleri belediyelere ulaşmalarına aracılık etmek için açık çağrının ilanından sonra bir “ortak arama” etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik çevrimiçi olarak 12.06.2023 tarihinde yapılacaktır. Etkinlikle ilgili ayrıntılar ve kayıt için lütfen ortaklasa.iksv.org adresini takip ediniz.


NOT IV: STK’ların şubelerinin, başvuruların değerlendirilmesini takiben şartlı kabul edilmeleri hâlinde, genel merkezlerinden alınmış bir “teyit mektubu” sunmaları gerekecektir.


Mali Destek Alması Uygun Olmayan Kurumlar


Aşağıdaki hâlleri taşıyan başvuru sahipleri ve proje ortakları Ortaklaşa programından mali destek alamazlar:

Aşağıdaki hâlleri taşıyan başvuru sahipleri ve proje ortakları Ortaklaşa programından mali destek alamazlar

1) Başvuru sahibi ve ortakları aşağıdaki durumlarda hibeden hariç tutulur:

i. Birden fazla fon kaynağından aynı projenin giderlerinin karşılanması;
ii. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak İKSV tarafından istenen bilgileri temin etmede yanlış beyanda bulunmak veya bu bilgileri temin etmemek;
iii. Mevcut veya daha önceki programların değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya İKSV’yi etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs etmek.

2) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar; yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar; söz konusu proje veya faaliyetine İKSV tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar;

3) İflas etmişler veya tasfiye hâlinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılarla anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

4) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

5) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararıyla mahkûm olanlar;

6) Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet nedeniyle hakkında kesin hüküm verilenler;

7) AB bütçesi tarafından finanse edilen bir satın alma prosedürü veya başka bir hibe prosedürüyle ilgili sözleşme yükümlülüklerine uymaması nedeniyle sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal ettikleri beyan edilenler;

8) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Uygun Projeler: Hibe Başvurusunda Bulunabilecek Projeler


Projenin Süresi:

Bir projenin planlanan süresi 6 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Projenin Uygulanacağı Yer:

Proje, Türkiye’de yürütülmelidir. Projenin Avrupa ülkelerinden iştirakçileri bulunması hâlinde, uygun şekilde gerekçelendirilmesi koşuluyla bazı faaliyetler bu ülkelerde uygulanabilir. Ancak bu faaliyetler projenin büyük bölümünü oluşturmamalıdır.

Proje Türleri:

Ortaklaşa Hibe Programı’nın amacı, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasında işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmaktır. Proje, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda aşağıdaki konularda projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır:

 • Farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri,
 • Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projeler,
 • Kapsayıcı kültürel planlamayı ve kültür yönetimini teşvik eden pratikler.
Uygun Faaliyet Türleri

Hazırlanan proje başvuruları, Ortaklaşa Hibe Programı’nın genel ve özel hedeflerine ulaşılmasına hizmet edecek şekilde, açıkça tanımlanmış amaçları, hedef grupları, planlanmış faaliyetleri ve öngörülen sonuçları olan tutarlı ve bütünleşik bir faaliyetler dizisi olarak sunulmalıdır. Projeniz aşağıda belirtilen türden faaliyetleri ve benzerlerini içerebilir:

 • Ağların, çalışma gruplarının ve danışma kurullarının oluşturulması;
 • Kongreler, konferanslar, arama konferansları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları;
 • Yerel ve uluslararası değişim programları;
  Haritalama çalışmaları, araştırmalar, anketler ve ihtiyaç analizleri;
 • Etki analizleri;
 • Arşivlerin dijitalleştirilmesi;
 • Dijital iletişim ve işbirliği platformlarının oluşturulması;
 • Savunuculuk faaliyetleri;
 • Eğitim programları, misafir sanatçı programları;
 • Kültür-sanat festivallerinin düzenlenmesi;
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı yayınlar;
 • Podcastler;
 • İletişim kampanyaları;
 • Sanatsal performanslar ve kamusal alanda enstalasyonlar;
 • Sergi organizasyonu;
 • Sanat etkinliklerinin organizasyonu;
 • Konser organizasyonu;
 • Belgesel, kısa film, tanıtım filmi yapımı;
 • Tiyatro oyunlarının prodüksiyonu, performanslar;
 • Yeni kültür mekânlarının kurulması ve/veya mevcut olanların iyileştirilmesi, yeni işlevler kazandırılması ve ilgili kurumlara insan kaynağı desteği;
 • Kültür mekânları için program ve içerik geliştirme.

Örnek Proje Fikirleri


 • STK ve belediyelerin kültür-sanat alanında farklı disiplinlerde gerçekleştirdikleri üretimler, farkındalık yaratma, eğitim ve altyapı faaliyetleri;
 • Kent belleğinde yer etmiş tarihsel ve kültürel mekânların yerel yönetim ve kültür-sanat STK’ları ortaklığıyla, sivil toplumun kültürel üretimine alan açacak biçimde dönüştürülmesi;
 • STK’ların uzmanlığı ve desteğiyle mekânlara kültür-sanata yönelik yeni işlevler kazandırılması;
 • Katılımcılık ve yerellik ilkelerini gözeterek, yerel kültür politikalarının üretimine katkıda bulunan, kısa ve uzun dönemli stratejik planlar ortaya koyan projeler;
 • Kültür-sanat STK’larının ve yerel yönetimlerin işbirliğinde kültürel ifadelerin çeşitliliğinin görünür kılınmasını sağlayan ve farklı toplumsal gruplar arasındaki kültürel pratikleri birbirleriyle buluşturan projeler;
 • 6 Şubat depreminden etkilenen kültür-sanat aktörleriyle beraber geliştirilecek, deprem bölgesine yönelik kültür-sanat projeleri;
 • Çocuklar ve gençlerin kültür-sanata erişimini kolaylaştıran projeler;
 • Gençlerin aktif katılım gösterdiği yenilikçi uygulamaları içeren kültür-sanat projeleri;
 • Engelli bireylerin kültür-sanat faaliyetlerine erişimini güçlendirecek projeler;
 • Toplumsal barışı ve iyi olma hâline kültür-sanatın birleştirici rolüyle katkıda bulunmak amacıyla, farklı toplumsal kesimlerden ve kültür-sanat disiplinlerinden özneleri bir araya getiren projeler;
 • Somut olmayan kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayacak kültür-sanat uygulamaları, araştırmaları, raporları, arşivleri, envanterleri üretmek;
 • Kentin kolektif belleğini ortaya çıkaran dijital yayın faaliyetleri geliştiren projeler;
 • Sivil toplumun kültür-sanat alanında dijital dönüşüme entegrasyonunun altyapı imkânlarını geliştirecek faaliyetler;
 • Kültür üreticisi kadınların profesyonel alanda güçlenmesini sağlayacak kapasite güçlendirme faaliyetleri;
 • STK’ların kültür-sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri demokratik, katılımcı ve hak temelli prensiplerle geliştirecek festivaller, konserler, sergiler;
 • Yerel yönetimlerin katılımcı ilkelerle geliştirdiği faaliyetlere (kent konseyi toplantıları, mahalle evleri, meslek kursları) kültür-sanat STK’larının katılımı, bu faaliyetlerin genişletilmesine, sürdürülmesine ve kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik projeler.

Başvuru Süreci


Başvuru Kuralları:
 • Son başvuru tarihi 12 Temmuz 2023, Çarşamba saat 18.00’dır. Sonrasında yapılan başvurular her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular, ortaklasa.iksv.org web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru formları ve bu formlara eşlik eden destekleyici belgelerin (bkz. “Destekleyici Belgeler” başlığı) değerlendirilmeye alınması için eksiksiz olması zorunludur.
 • Değerlendirilmek üzere iletilen başvuru üzerinde değişiklik yapmak veya ek dosya yüklemek mümkün olmayacaktır. Ancak proje ekibi başvuranla iletişime geçip ek bilgi ve belge isteyebilir. Bu durumda belgeleri istenen zamanda iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi başvurusunda, proje ortağı (belediyeler) ve/veya iştirakçilerinin görevlerini ve sorumluluklarını, varsa finansal işbirliklerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahibi, proje ortağı ve/veya iştirakçilerin kaşelenmiş ve imzalanmış beyan formları başvuruyla beraber taratılmış olarak iletilmelidir.
  Başvuran kurumla ilgili ıslak imzalı iletilmesi gereken belgelerin bu aşamada taranmış kopyalarının iletilmesi yeterlidir.
 • Bir STK, aynı açık çağrı döneminde başvuru sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir. STK ve belediyeler birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.
 • Başvuru sahibi, yapacağı hibe başvurusu kapsamında kişisel verilerini paylaşacağı ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve mevzuat uyarınca aydınlatılmış olduğunu, ilgili kişilerden kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin gerekli izinlerin alındığını ve İKSV tarafından bu belgelerin talep edilmesi hâlinde belgelerin derhal İKSV’ye teslim edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başvuruların İçeriği


Önerilen projeyle ilgili sunulması gereken belgeler:

EK1- Başvuru formu

EK2- Proje bütçe taslağı

EK3- Mantıksal çerçeve

EK4- Faaliyet planı

EK5- Başvuru sahibinin beyanı (imzalı ve kaşeli)

EK6- Belediye işbirliğini ispatlayan ortaklık beyanı* (ilgili belediyenin yetkili karar organı tarafından imzalı ve kaşeli)

* Hibenin sözleşmesinin imzalanması esnasında, belediye ortaklarından yetkili kişi ve merci tarafından onaylanmış imzalı meclis kararı talep edilebilir.

EK7- İştirakçinin beyanı (imzalı ve kaşeli)

EK8- Aydınlatma metni

EK9- Başvuran kurumla ilgili sunulması gereken belgeler:
 • Başvuru sahibinin çalışma alanını, uzmanlığını, geçmiş proje deneyimlerini anlatan, kilit uzmanlarının özgeçmişlerini sunan bilgi, belge, kaynaklar ve projede yer alan uzmanların özgeçmişleri;
 • Tüzük/Vakıf Senedi/Kuruluş Sözleşmesi vb.
  Güncel faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde temin edilmiş olmalıdır.);
 • Dernek ve vakıflar için Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne/Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği ispatlanmış olan beyanname; kâr amacı gütmeyen kooperatifler için yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile dış denetçi raporları (2020, 2021, 2022 dönemi için);
 • Vakıflar için SMMM ya da YMM onaylı mali tabloyu içeren son 3 yıla ait iç denetim raporları (2020, 2021, 2022 dönemi için);
 • Dernekler ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler için onaylı mali tabloları.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi:


Başvurular, İKSV ve MBB temsilcileri ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir Değerlendirme Komitesi tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerince sunulan tüm projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki aşamalar takip edilecektir:

1. Aşama: Başvuruların proje ekibi tarafından ön incelemesi ve idari kontrol;

2. Aşama: İdari kontrolü geçen başvuruların Değerlendirme Komitesi üyeleriyle paylaşılması;

3. Aşama: Değerlendirme Komitesi’ni oluşturan 5 kişinin idari kontrolü geçen tüm başvuruları okuyarak, aşağıda belirtilen kriterlere (Proje Başvuru Değerlendirme Tablosu) göre puanlamaları;

4. Aşama: Proje ekibi ve Değerlendirme Komitesi’nin bir araya gelip hibe almaya hak kazanan projeleri belirlemesi;

5. Aşama: Proje ekibinin hibe almaya hak kazanan kurumlarla iletişime geçerek bilgilendirmesi.

Değerlendirme Komitesi’nin dikkate alacağı kriterler:
1) Hibe verilecek kuruluşları seçme ve mali destek verme kriterleri:
 • Başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesi, proje yönetimi konusundaki deneyimi;
 • Önerilen projeyi başarıyla tamamlamak için gereken mesleki yeterlilikler ve nitelikler;
 • Maliyet etkinliği, gerçekçi ve uyumlu bütçe dengesi.
2) Verilecek hibenin bütçe uygunluğunu belirleme kriterleri:
 • Başvuru teklifinin çağrının hedeflerine uygunluğu;
 • Özgünlük;
 • Sanatsal/bilimsel/teknik kalite;
 • Projenin uygulanabilirliği;
 • Gençlerin projeye aktif katılımı;
 • Beklenen etki;
 • Sürdürülebilirlik;
 • Ekolojik duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları gibi kesişen konular;
 • Kültürel çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir hakkaniyet çerçevesine uygun olarak değerlendirilecektir.

Başvurular, Değerlendirme Komitesi tarafından aşağıdaki tablodaki değerlendirme kriterlerine göre puanlanır.

BölümPuan
1. Başvuru Sahibinin Mali ve Operasyonel Kapasitesi; Proje Yönetimi Konusundaki Deneyimi
20
1.1 Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 
1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (Personel, ekipman ve proje
bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere.)
 
1.3 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 
2. Başvuru Sahibinin Önerilen Projeyi Başarıyla Tamamlamak için Gereken Mesleki Yeterliliği ve Alandaki Deneyimi
10
2.1 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında
yeterli bilgileri var mı?)
 
3. Maliyet Etkinliği/ Gerçekçi ve Uyumlu Bütçe Dengesi
15
3.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasında bağlantı var mı? 
3.2   Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 
4. Çağrının hedeflerine uygunluğu
15
4.1 Önerilen projenin hedefleri açıkça belirtilmiş mi? Önerilen Proje Teklif Çağrısı’nın hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliğiyle ne kadar ilgili? 
4.2 Proje faaliyetleri, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne kadar ilgili? Faaliyetler proje
hedefleriyle ne kadar ilgili?
 
4.3 Hedef gruplar, son yararlanıcılar açıkça tanımlanmış mı? Hedef grupların ihtiyaçları net bir şekilde
belirlenmiş mi ve proje bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretiyor mu?
 
5. Özgünlük
3
5.1 Projenin genel tasarımı ne kadar yenilikçi? Fark yaratan bir yaklaşımı var mı? Bu yaklaşım farklı
bölgelerde, farklı disiplinlerde yapılacak projelere ilham olacak, çoğaltılabilecek pratikler önerebilir
mi?
 
6. Projenin Uygulanabilirliği
10
6.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 
6.2 Önerilen faaliyet planı ne kadar detaylı ve gerçekçi? 
6.3 Ortağın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Gerçek bir işbirliği tesis ediliyor mu? 
7. Gençlerin Proje Aktif Katılımı
3
7.1 Önerilen projeye gençlerin ve gençlikle ilgili sivil aktörlerin katılımı ve katkısı var mı? 
8. Beklenen Etki
7
8.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olacak mı?
(Proje faaliyetlerinin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan
yapılar, mekanizmalar, sağlanan eğitim fırsatları vb.)
 
8.2 Proje, hedef kitleye ve son faydalanıcılara yönelik sosyal etki içeriyor mu? 
8.3 Proje başvurusunda, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu? 
9. Sürdürülebilirlik
10
9.1 Proje potansiyel çarpan etkileri içeriyor mu? (Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları
etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)
 
9.2 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? 
10. Ekolojik duyarlılığı, toplumsal cinsiyet eşitliğini, engelli haklarını, kültürel ifadelerin çeşitliliğini, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik eden projeler
7
TOPLAM
100
Başvuruyla ilgili kararın bildirilmesi

Sonuçlar tüm başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecek ve aynı zamanda ortaklasa.iksv.org proje internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Hibe Sözleşmesi
 • Hibe almaya hak kazananlarla hibe sözleşmesinin imzalanması için iletişime geçilecektir.
 • Hibe sözleşmesi her iki temsilci tarafından imzalandığında, faydalanıcı hibeyi almaya hak kazanmış olur.

Görünürlük Kuralları


Hibe programı kapsamında desteklenen projeler, AB desteğini açıkça belirtmeli ve bu desteğin gerekçesi hakkında özel ve genel hedef kitlesinin farkındalığının artırılmasına yönelik bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri içermelidir.

Tüm başvuru sahipleri, projelerinde AB’nin fon sağlayan kurum olarak görünürlüğünü sağlamakla yükümlüdür. (Avrupa Komisyonu’nun ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en adresinde yayımlanan AB Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi). Bu yayını tamamlayıcı mahiyetteki “Ortaklaşa İletişim ve Görünürlük Rehberi” proje uygulama esnasında hibe faydalanıcılarıyla paylaşılacaktır. Hibe faydalanıcıları bu rehberlerdeki kurallara uymakla yükümlüdür.

Başvuru Takvimi


Proje teklif çağrısının
açılış tarihi
24 Nisan 2023
1. Proje teklif çağrısı
çevrimiçi bilgilendirme toplantısı
28 Nisan 2023
1. Proje teklif çağrısı
çevrimiçi soru - cevap oturumu
22 Mayıs 2023
1. Proje teklif çağrısı
ortak arama etkinliği
12 Haziran 2023
Son başvuru
tarihi
12 Temmuz 2023, Saat: 18.00
Sonuçların
açıklanma tarihi
6 Eylül 2023
Projelerin öngörülen
başlangıç tarihi
2 Ekim 2023

Sorularınız için


Sorularınızı 3 Temmuz saat 23.59’a kadar ortaklasa.hibeler@iksv.org adresine iletebilirsiniz. Soruların cevapları belli aralıklarla ortaklasa.iksv.org sayfasındaki Hibe sekmesindeki Sıkça Sorular Sorular
kısmına eklenecektir.

Sorulara, son başvuru tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar yanıt verilecektir.